คนเก็ บขย ะเฮหลังจากเงิ นเดือนจะเพิ่ มขึ้น

กรมส่งเส ริมปกครองท้ องถิ่น (กสถ.) แ จ้งว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มห าดไทย และในฐานะประธาน

คณะกร รมการกลางกร รมการกลางข้าร าชการองค์การปกคร องส่วนท้ องถิ่น 3 ระดับ ( อบจ. เทศบ าล และ อบต.)

ได้ลงน ามในประกาศคณะกร รมการกลาง 3 ฉบับว่าด้วย เรื่อง มาตรฐ านทั่วไปเกี่ยวกับเงิ นเพิ่ มสำหรับพนั กงานจ้าง

ผู้ปฏิบั ติงานที่มีลั กษณะเป็นการเสี่ ยงภั ยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 มีหลักการเ พื่อให้กลุ่มพนั กงานจ้าง

เช่ น พนักงานจ้ างทั่ วไป และพนั กงานจ้างตามภารกิจผู้ปฏิบั ติงานที่มีลักษณะเป็นการเ สี่ยงภั ยต่อสุขภาพมี

สิท ธิได้รับเงิ นเพิ่มสำหรับอัตร าการจ่ ายเ งินเพิ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะความเสี่ย งภั ยต่อสุขภา พ

ประกอบด้วย พนั กงานจ้ าง กลุ่มงานขุ ดลอกท่ อระบ ายนํ้า ขับรถบร รทุ กสูบ ดูดหรือขนถ่ ายสิ่งปฏิกูล

มูลฝ อยติ ดเชื้ อ งานประจำรถสิ่งปฏิกูล อัตร าเดือนละไม่เกิน 2,500 บ าท พนักงานจ้างกลุ่มงานขับรถ

บรรทุกเก็ บขย ะมูลฝ อย เรือบร รทุกเก็บขย ะมูลฝอย หรือรถตั กขยะมูลฝอย และคนงานประจำรถและเรือ

ขยะบร รทุกเก็บขยะมูลฝ อยอัตร าเดือ นละไม่เกิน 2,000 บ าท และพนั กงานจ้าง กลุ่มงานจัดเ ก็บ

และกว าดขยะมู ลฝอ ย รวมถึงผู้ปฏิบั ติหน้าที่ประจำศู นย์

หรือหน่ วยกำจั ดขย ะมูลฝอยอัตร า เดือ นละไม่เกิน 1,500 บ าท