คุณย ายไลฟ์ขายผ้าไหมแต่ไม่มีคนดู

คุณยายไลฟ์ขายผ้าไหม คนดูแค่ 16 คน ต าก็มองก็ไม่ค่อยเห็น

เรื่องร าวของคุณย าย ที่อยากจะมาขายของหาร ายได้เพื่อความอยู่รอด เมื่อย ายสู้ชี วิตท่านหนึ่งออกมา ไลฟ์สด ขายผ้าไหมทอมือ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กร ายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เผยแ พร่เรื่องราวของคุณย ายท่านนี้ที่กำลังไลฟ์สดขายผ้าไหม

ผู้โพสต์นำเรื่องร าวมาเผยแพ ร่หวังหาลูกค้าช่วยคุณย าย

คุณย ายไลฟ์สดอยู่นาน มีคนเข้ามาดูแค่ 16 คน นอกจากนี้ ย ายยังมองไม่ค่อยเห็น เธอเห็นคุณย ายไลฟ์แล้วอดสงส ารไม่ได้

ในสถ านการณ์เช่ นนี้ อย ากจะเป็นกำลังใจให้คนทำมาหากินและหลังจากที่เธอนำเรื่องร าวมาบอกต่อ

จากนั้นมีคนเข้ามาดูไลฟ์ของคุณย ายม ากขึ้น ทำให้คุณย ายมีลู กค้าม ากขึ้น

แหล่งที่มา : bigberm