3ร าศีเหนื่อยม ากแต่การเ งินดีม ากเช่ นกัน

ใครไม่ปัง เร าปัง คนเกิ ด 3 ร าศีนี้ หมอไก่ พ.พาทินี บอก จะเป็นดาวจรั สฟ้า งานรุ่ง พุ่งแร งแซงทุกโค้ง

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ด วงชะต าถือว่ามาแร งในช่วงนี้ ไม่ต้องเจออุปสร รคเหมือนที่ผ่ านมา การงานโดดเด่นและมีโอกาสสมหวังมาก

ดว งเด่นเรื่องผู้ให ญ่อุปถั มภ์ จะคอยช่ว ยเห ลือเกื้อกูลจนประสบความสำเร็ จ

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ด วงชะต าอยู่ในเก ณฑ์ดี ไม่ว่าจะทำการค้ า ทำธุรกิจ งานประจำ หรือใครที่ยังเรี ยนอยู่ จะประสบผลสำเร็ จดีมาก

โดยเฉพาะงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อคนทางไกล จะมีโอกาสประสบผลสำเร็ จอย่ างดีเยี่ยม

โดยรวมถือว่าดีม าก แต่จะเหนื่ อยหน่อยเพร าะงานเยอะ

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.)

ด วงของชาวร าศีกุมภ์ปังทุกเรื่อง ไม่ว่างาน เงิ น ความรัก เรื่องแร กคือเรื่องงาน เรียกว่าดีทั้งหมด อยู่ดีๆ

จะมีโอกาสดีเข้ามาในชี วิต จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็ จสมใจ จะคิดจะทำอะไรก็ง่ายไปหมด

ไม่ต้องลำบ ากย ากเย็นเหมื อนที่ผ่ านมา จะทำอะไรก็มีคนช่วยเห ลือ มีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถั มภ์

ทำให้ประสบความสำเร็ จแบบง่ายๆ เรื่องต่อมาคือเรื่องเงิ น เรียกว่าดีมากๆ ฐานะจะขยับไปอีกขั้น

จะมีโอกาสในการทำเงิ นเข้ามาในชี วิต

ขอบคุณข้อมูล thairath