3ร าศีที่ตั้งรับแทบไม่ทันจะได้โช คล าภแบบไม่ทันตั้งตัว

3 ร าศีที่ด วงชะต าดี มีโอก าสได้โช คล าภแบบฟลุกๆ

ร าศีมีน (14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

ชาวร าศีมีนถือว่าเป็นร าศีที่ด วงชะต าดี โดยเฉพาะเรื่องเงิ น ชาวร าศีมีนเป็นร าศีที่หาเงิ นได้ม าก

ไม่ค่อยมีเ ห ตุให้เ ดื อ ดร้ อ นเรื่องการเงิ น แม้ว่าส่วนให ญ่ร ายได้ของชาวร าศีมีนจะมาจากน้ำพักน้ำแ ร ง

ร ายได้จากการทำงาน แต่ล าภที่ได้มาแบบฟลุกๆ อันนี้ก็มีลุ้นมากนะหากชาวร าศีมีนเคยทำบุญม าม าก

คร าวนี้ก็มีโอก าสได้ลุ้นล าภก้อนให ญ่ สมใจปร ารถนา

ร าศีธนู (16 ธ.ค. – 13 ม.ค.)

ถ้าเรื่องการเงิ นนี้ต้องขอยกให้ร าศีธนูเลย เป็นร าศีที่ด วงดีในเรื่องการเงิ นอย่ างม าก

หากค า ดหวังในเรื่องโช คล าภเงิ นทอง จะมีโอก าสสมหวัง หากใครที่ทำธุรกิจ ค้าข ายหรือ

คนที่ซื้อมาข ายไป จะได้ผลกำไรค่อนข้างมากเลยทีเดียว หรือถ้าจะไปเจรจาอะไร

เกี่ยวกับเรื่องเงิ นนั้นจะมีโอก าสประส บความสำเร็ จสมใจ โดยรวมค่อนข้างดีม ากแต่ส่วนให ญ่

จะได้ล าภที่ม าจากความสาม ารถ หรือล าภจากน้ำพักน้ำแ ร งม ากกว่า

ร าศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

เป็นร าศีที่ชีวิ ตผ่ านม ร สุ มมากมายแล้ว ตอนนี้ชีวิ ตค่อยๆ ดีขึ้นอย่ างต่อเนื่องทั้งเรื่องการงานและการเงิ น

อย่ างการเงิ นถือว่าดี มีความร าบรื่นมากขึ้น อุปส ร ร คปั ญหาเกี่ยวกับ

เรื่องการเงิ นนั้นลดลงไปม าก และที่สำคั ญคือด วงชะต ามีโอก าสที่จะได้โช คได้ล าภแบ บไม่ได้ค าดฝัน

หากช่วงนี้ยิ่ งมีโอก าสทำบุญช่วยเหลื อพวกสั ต ว์ป่ ว ย สั ต ว์พิก ารหรือสั ต ว์จ รจั ด ยิ่ งทำให้ด วงชะต าดีขึ้นไปอีกขั้น