5 ต้นไม้ไล่ภูมิแพ้ช่วยดูดส าร พิ ษฟอกอากาศในบ้าน

5 ต้นไม้ไล่ภูมิแพ้ ช่วยดูดส ารพิ ษ ฟอกอากาศในบ้าน

1.ต้นจั๋ง

เป็นหนึ่งใน ต้นไม้ไล่ภูมิแพ้ เพร าะเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดซับฝุ่นละออง และส ารพิ ษ

ต้นจั๋งถือเป็นปาล์มที่มีความทนทานสูง เหม าะกับการนำม าปลูกในบ้ าน

ต้นจั๋งเป็นพืชที่โตช้า ชอบแดดรำไร และทนต่อโรคแม ลงต่ าง ๆ

2.เดหลี

มีความส าม ารถสูงในการดูดส ารพิ ษในบ้ าน แอลกอฮอล์ อาซีโตน ไตรคลอไรเอทีรีน เบนซีน

และฟอร์ม าดีไฮด์ ยังเป็นพืชที่ค ายความชื้นสูงทำให้อากาศภายในอาค ารชุ่มชื้น

เป็นไม้กระถางที่ได้ความนิยมสูงสุดในการฟอกอากาศภายในบ้ าน ช่วยกรองอากาศ ไล่ภูมิแพ้

3.ต้นเศรษฐีเรือนใน

ดูดส ารพิ ษจากอากาศภายในบ้ าน ในอาค ารได้ดีม ากช นิดหนึ่ง จากการทดลองได้ผลว่า

ดูดค าร์บอนมอนนอกไซด์ได้ 96% และ ฟอร์มัลดีไฮด์ 86% เหม าะแก่การนำม าปลูกในห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ใ หม่

4.ต้นวาสนา “ต้นวาสนาร าชินี”

ส าม ารถปลูกทั้งในบ้ าน นอกบ้ าน ช่วยดูดส ารฟอร์มัลดีไฮด์ และไตรคลอโรได้ดี

แถมยังเป็นต้นไม้มงคลต ามชื่ออีกด้วย ส่วน “ต้นวาสนาอธิษฐาน” เป็นต้นไม้ลำต้นตรง

ดอกเป็นช่อสีเหลือง มีกลิ่นหอม และใบใหญ่

5.พลูด่าง

เป็นไม้ที่ปลูกง่าย โตไว แค่ตัดเถาพลูด่างปักในแก้วน้ำ ก็อยู่ได้แล้ว

พลูด่างช่วงลดแก๊สค าร์บอนมอนอกไซด์ และช่วยลดแอมโมเนีย

จากน้ำย าทำความสะอาด แต่มีข้อระวัง คือ น้ำย างจากพลูด่างมีพิ ษ

ถ้าสัมผัสโดนอาจมีการแพ้ ผื่นคันระค ายเคืองได้

ขอบคุณข้อมูล heysf