4ร าศีด วงการเงิ นพุ่งที่สุดในเดือนนี้

เชื่ อได้เลยว่าหล ายคนต้องรู้จักหม อดูค นนี้เพราะมีการดูด วงที่เฉพาะตัวและเป็นหมอดูชื่อดั ง

ดูด วง หม อกฤษณ์ คอนเฟิร์ม หรือ น าย ศุกฤษณ์ ปทุมศรีวิโรจน์ ได้โพสต์ภ าพและข้อความผ่ านเพจเฟซ

บุ๊กเพจ Horoworld โดยระบุว่า 4 ร าศีการเงิ นพุ่งสุ ดเฮ งต ามอันดับ

กรกฎ

สิงห์

กันย์

มังกร

ช่วงนี้ด วงการเงิ นจะเด่นเพ ราะด าวการเงิ นได้ตำแห น่งดีช่วงส่งเส ริมเรื่องเงิ นๆ ทองๆโดยต รง