เลื่ อนวันหยุ ดเดือนตุล าค ม

วันที่ 8 ต.ค. น างส าวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล โพสเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรั ฐ บาล

โดยระบุ ว่า ต.ค.64 มีวันหยุดย าวติดต่อกัน 4 วันต ามที่ ครม. มีมติเมื่อ 29 ธ.ค. 63 กำหนดวันหยุดร าชการ

วันหยุดประจำภ าค เพิ่มเป็นกรณีพิเศ ษประจำปี 2564 ทำให้เดือนตุล าค ม 2564 มีวันหยุ ดย าวติดต่อกัน 4 วัน ดังนี้

– วันพฤหั สบ ดีที่ 21 ต.ค.64 เป็นวันออกพรรษ า เป็นวันหยุดประจำภาคกล าง

– วันศุกร์ที่ 22 ตุล าค ม เป็นวันหยุ ดชดเช ยวันปิยมหาร าช โดยรั ฐบ าลได้เลื่ อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาร าช

จากจันทร์ที่ 25 เป็นศุกร์ที่ 22 ต.ค.64

อย่ างไรก็ต ามกรณีประกาศเลื่ อนวันหยุ ดชดเช ยวันปิยมหาร าชนั้นส่งผลให้ช่วงปล ายเดือนต.ค.มีวันหยุดย าวติดต่อกัน 4 วัน

สำหรับเดือนตุล าค ม 64 ในปีนี้จะมีวันสำคัญด้วยกันหล ายวัน ไม่ว่าจะเป็น วันปิยมหาร าช วันออกพรรษา

ทำให้เดือนนี้มีวันหยุดย าวติดต่อกัน 3 วั นด้วยกัน ได้แก่

– วันเส าร์ที่ 23 ต.ค. 64 วันปิยมหาร าช/วันหยุดสุดสัปด าห์

– วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค. 64 วันหยุดสุดสัปด าห์

– วันศุกร์ที่ 22 ต.ค. 64 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาร าช (เลื่อนจ ากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)

ด้านการทำธุรกร รมกับธนาค ารประชาช นส าม ารถตรวจสอบวันหยุ ด เพื่อวางแผนการทำธุรกร รมได้ดังนี้

ยกเลิกวันหยุดชดเช ยในวันจันทร์ที่ 25 ตุล าค ม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาร าช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุล าค ม 2564

เป็นวันหยุดทำการของสถ าบันการเ งินและสถ าบันการเงิ นเฉ พาะกิจแทน

ดังนั้นธนาค ารหยุดวันศุ กร์ที่ 22 ตุล าค ม 2564 แต่ไม่หยุดในวันที่ 25 ตุล าค ม 2564

ข้อมูล siamnews