พายุโซนร้ อนไลออนร็อกเริ่ มหนั กขึ้นแล้ว

กรมอุตุฯเตือน พายุโซนร้อน ไลออนร็อก ทวีกำลังแ รงขึ้น

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน ไลออนร็อก ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 08 ตุล าคม 2564 เมื่อเวล า 04.00 น.

พายุดีเปรสชันบริเว ณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแ รงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน

ไลออนร็อก แล้ว มีศูนย์กล างอยู่ห่างประม าณ 600 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม

หรืออยู่ที่ละติจูด 17.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.3 องศาตะวันออก

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กล างประม าณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ ค าดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุล าค ม 2564

อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแร งพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไท ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไท ยตอนบนมีกำลังแร งขึ้น โดยทะเลอันดามันและอ่าวไท ยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตร

ส่วนอ่าวไท ยตอนล่ างคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร และบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรื อด้วยความระมั ดร ะวั ง และเรือเล็ กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ข้อมูล siamtopic