บัวหล วงอุ่นใจจ่ ายเบ าแค่500บ าท

สิ นเชื่ อ บุคคล “บัวหลวงอุ่นใจ” ส าม ารถ กู้ยืมเ งินได้ ตั้งแต่ 15,000 บ าท ไปจนถึง 1 ล้ านบ าท

กันเลยทีเดียว ร ายละเอียดมีอะไรบ้ าง ไปติดต ามดูกันด้านล่ าง

วงเ งินพร้อมใช้ วงเ งิน สูงสุด 3 เท่า ของร ายได้ ประจำ ต่อเดือนของคุณ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้ านบ าท

อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

จ่ายเบ าๆ เริ่มเพียง 500 บ าท

ชำระคืน เป็นร ายเดือน เริ่มต้นเพียงแค่ 500 บ าท หรือ 5% ของภาระห นี้ คงค้ าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

สะดวกสบ าย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ในการ ค้ำประกัน สมัคร ครั้งเดียว ก็มีวงเ งิน เบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

วงเงิ น (บ าท) อัตร าดอกเบี้ย (ต่อปี) ไม่เกิน 50,000 24% 50,001 – 200,000 22% 200,001 ขึ้นไป 18%

ทั้งนี้ อัตร า ดอกเบี้ย กรณี ผิดนัด ชำระ คือ 25% ต่อปี มีผลกับทุก บัญชี

โดยระยะเวล า ผ่อนผัน 7 วัน นับจากวัน ครบกำหนด ชำระเงิ นคืน

คุณสมบัติผู้ขอสิ นเชื่ อ

เป็นคน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

เป็นพนักงานประจำ ที่มีเปิดบัญชีรับ-ฝากเงิ น ของธนาค าร กรุงเทพ

มีร ายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บ าท ขึ้นไป

มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกส าร ประกอบ การขอ สิ นเชื่ อ

บัตรระชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้ าน

สลิปเ งินเดือน หรือหนังสือรับรอง เงิ นเดือน จากบริษัท (ย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

บัญชี ธนาค าร ที่เ งินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

หน้าบัตรบีเฟิสต์ ของผู้ ขอสิ นเชื่ อ ที่ใช้กับบัญชีสิ นเชื่ อ บัวหลวง อุ่นใจ

ค่ าธรรมเนียม ฟรี ค่ าธรรมเนียมดำเนินการ และค่ าธรรมเนียมร ายปี

ยกเว้น ค่ าอากรแสตมป ค่ าธรรมเนียม การขอ ใบแจ้งยอดบัญชี สิ นเ ชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บ าท/ฉบับ

ฟรี ค่ าธรรมเนียม ในการถอน เ งินสด จากบัญชีสิ นเชื่ อ บัวหลวงอุ่นใจ ตู้ ATM กรุงเทพ

กรณีผิดนัดชำระ อัตร าดอกเบี้ยอยู่ที่ 25% และ ระยะเวล า ผ่อนผัน 7 วัน นับจาก วันครบกำหนด ชำระคืน

ช่องทางการ ชำระเ งิน

ชำระโดย การตัดเงิ น หักจากบัญชี อัตโนมัติ ในบัญชีเงิ นเดือน

ชำระเพิ่มเติม ด้วยเงิ นสด หรือเช็ค ณ เค าน์เตอร์ ของธนาค าร กรุงเทพ ทุกส าขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่ านตู้ ATM กรุงเทพ ก็ได้

ข้อมูล aplscs