ประกันสังค มม าตร า40ท วนสิ ทธิ์ได้ถึงวันไหน

ประกันสังคมม าตร า 40 www.sso.go.th ยื่นทบทวนสิ ทธิ์ได้ถึงวันไหน และ สำนักง านประกันสังค ม

นำข้อมูลไปประม วลผลอีกรอบตร วจส อบได้ที่นี่

แ ม้ สำนักงานประกันสังค ม โอนเงิ นเยี ยว ย าให้ผู้ประกันตนทั้งส ามม าตร า คือ ม าต รา 33,

ม าตร า 39 และ ม าตร า 40 โอนเ งินเสร็จสิ้ นต ามไทม์ไลน์ที่กำหนดเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่ านม า

แต่สำนักงานประกันสังค ม ยังเ ปิดให้ผู้ประกันต นที่อยู่ในพื้นที่สีแ ดงเข้ม 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจก าร

ซึ่งได้รับสิ ทธิแต่ยังไม่ส าม ารถโอนเ งินได้ เนื่องจาก ไม่ผูกพร้อมเพ ย์กับบัตรประชาช น , ชื่อ

และ น ามสกุ ล ไม่ตรงกับบัตรประชาช น ส าม ารถยื่ นทบท วนสิ ทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ตุล าค มนี้

โดยสำนักง านประกันสังค มจะนำกลุ่มทบทวนสิ ทธิ์นำไปประม วลผลในเดื อนพฤศจิกายน

หลังจากนั้นจะเ ปิดให้ตรวจสอบสิ ทธิ์ที่ www.sso.go.th

พื้นที่ 29 จังหวัดสีแด งเข้ม

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม

นร าธิวาส ปัตต านี ยะล า สงขล า ฉะเชิงเทร า อยุธยา ชลบุรี นครร าชสีมา

ระยอง ร าชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์

ประจวบคีรีขันธ์ ปร าจีนบุรี เพชรบุรี ต าก อ่างทอง นครน ายก สิงห์บุรี

ที่ม า: สำนักงา นประกันสังค ม