พ ายุคมปาชูม าอีก17จังหวัดเสี่ ยงน้ำท่วม

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ร่องม รสุ มพ าดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เข้าสู่พ ายุโซนร้อน ไลออนร็อก บริเว ณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับ ม รสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลัง แรงลักษณะเช่ นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก

และภาคใต้ มีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเว ณดังกล่ าวร ะวั งอันตร ายจากฝนตกหนัก

และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน มีกำลังแ รงโดยทะเลอันดามันและ

อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่ างมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร และบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คลื่นสูงม ากกว่า 3 เมตรขอให้ชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความร ะมั ดร ะ วั งในการเดินเรือ

และหลีกเลี่ ยงบริเ วณ ที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ค วรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

อนึ่ง พายุโซนร้อน ไลออนร็อก บริเว ณอ่าวตังเกี๋ย ค าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเว ณ

ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 10-11 ตุล าค ม 2564 และจะอ่อนกำลังลง

ต ามลำดับ ส่วนพายุโซนร้อน ค มปาซุ บริเว ณมหาสมุ ทรแปซิฟิกยังไม่มีผลกระท บต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดเชียงร าย พะเย า น่า น อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมอ่อน ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนั กบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดบึงก าฬ นครพนม สก ลนคร เลยหนอง ค าย อุ ดรธานี และมุกดาหาร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ร าชบุรี

สมุทรส งคร าม และสมุ ทรส าครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนต ก หนั กบ างแห่ง

บริเว ณจังหวั ดระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ล มตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าค ะนองคลื่นสูงม ากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเว ณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุร าษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงม ากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้ าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนต ก หนั กบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงม ากกว่า 3 เมตร

กรุงเท พมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ต า ม ขอให้ประชาช นติ ดต ามประก าศจากกรมอุตุฯเพื่อเตรี ยมรับมือกับสภ าพ อาก าศที่เปลี่ยนแปลง

ข้อมูล กรมอุตุฯ