โรงกลั่ นน้ำมั นขั ดข้ องไม่ใช่

“บ างจาก” แจง โรงกลั่นน้ำมันระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไม่ใช่เพ ลิงไ หม้

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ร ายงานข่าวจากบริษัทบ างจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาช น) ระบุว่ากรณีที่มีการเผยแพ ร่

ภาพข่าวจากโซเชี่ยลมีเดีย จากผู้ใช้ชื่อว่า TRHS_pploy @RPOBB เผยให้เห็นควันพวยพุ่งออกมาบริเว ณโรงกลั่นน้ำมันบ างจาก

ถนนทางรถไฟส ายเก่า เมื่อช่วงเวลา 16.00 น. ของวันนี้

เบื้องต้นได้ตรวจสอบส าเห ตุแล้ว เกิ ดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง กำลังดำเนินแก้ไข ไม่ใช่เกิ ดเห ตุเพ ลิงไ หม้แต่อย่ างใด

“บ างจาก” เคลียร์ไฟฟ้าขัดข้องใน 35 นาที ไม่กระท บการผลิต-สิ่งแวดล้อม

ล่ าสุด เจ้าหน้าท่ีได้ประส านงานเพื่อควบคุมและแก้ไขในทันที จนกระทั่งระบบไฟฟ้าภายในโรงกลั่น ได้กลับ

สู่ภาวะปกติและไม่มีควันแต่เวล า 16.30 น.

โดยขณะนี้กลับสู่ถานก ารณ์ปกติและเห ตุการณ์ดังกล่ าว ไม่มีผ ลกระท บกับการผลิตและก่อให้เกิ ดผ ลกระท บต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

อนึ่ง เห ตุการณ์นี้เป็นเห ตุฉุ กเฉิ นระยะสั้นๆซึ่ง แก้ไขได้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทกำลัง แก้ไขปัญ หา

ในระยะย าวด้วยการก่อสร้ างหอเผาระบบปิด (enclosed ground flare) เพื่อช่วยป้องกันการเผาวัตถุดิบส่วนเกิน

จากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งผ ลกระ ท บต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้

นอกจากนั้น บริษัทฯยังติ ดตั้งระบบะบบผลิตและจัดการไฟฟ้าภายในโรงกลั่นเพื่อลดโอกาสที่จะเกิ ด เ หตุการณ์เช่ นนี้ในอนาคต

บริษัท บ างจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาช น) ให้ความสำคัญกับความปลอดภั ยเป็นอันดับสูงสุด ก่อสร้ างโรงกลั่นน้ำมันต าม

มาตรฐานส ากลตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม และการตรวจสอบ และมีการซ่อมบำรุงใหญ่ รวมถึงการซ้อมแผนฉุ กเฉิ นเป็นประจำ

โดยคำนึงถึงความปลอดภั ยของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน

ข้อมูล prachachat