เตรียมล งบัตรคนจนรอบใ หม่

เงื่อนไขล งทะเบี ยน บัตรคนจนรอบให ม่ ปี 65

สำหรับคนที่รอจะสมั ครบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใ หม่ ซึ่งมีข่าวว่าจะเปิ ดล งทะเ บียนรอบใ หม่แต่ก็ยังกำหนดวันไม่ได้สักที

ล่าสุด เ งินอุดหนุนเ ด็กแร กเกิ ด และ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้โพสต์ความคืบหน้าระบุว่า

คนที่ยังไม่มีบั ตรฯรอล งทะเบี ยนปีหน้ า

คนที่มีบัตรฯอยู่แล้วต้องล งทะเบี ยนใ หม่

อาจจะมีม าตรการเพิ่มเติม ช่วยเหลือค่าเช่าบ้ านผู้สูงอายุ ค่าการศึกษา

ส่วนกำหนดวันที่แน่นอนนั้นก็ต้องรอกันไปก่อน

เงื่ อนไขบั ตรคนจ นรอบใ หม่

ขอบคุณ เ งินอุดหนุนเ ด็กแร กเ กิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ