เฮรับเ งิน2เด้ง

พ่ อแ ม่เฮ รับเ งินสองเด้ง 800 บวก 600 รวม 1,400 ต่อเดือน

ยินดีกับแ ม่ๆด้วยนะครับ รับเ งินบุตรสองเด้ง มีสิ ทธิรับเ งินสองเด้ง 800 + 600 รวม 1,400 บ าทต่อเดือน

เ งินอุดหนุนเ ด็กแรกเ กิดและเ งินสงเคร าะห์เ ด็ก สำหรับเ งินช่วยเหลือเ ด็กแรกเกิ ดจะได้รับเดือนละ 800 บ าท

จนกว่าลูกจะมีอายุครบ 6 ปี เพจเร าช นะ แจ้งเงื่ อนไขการรับเ งินทั้ง 2 โครงการ เ งินอุดหนุนเ ด็กแรกเกิ ด

และเ งินสงเคร าะห์เ ด็ก กรมบัญชีกล างเอาใจใส่และพร้อมดูแลคุณภาพชี วิตของประชาช นอย่ างทั่วถึง นอกจากนี้

สำนักงานประกันสังค ม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแ พร่ภาพร าชกิจจานุเบกษา เผยแ พร่กฎกระทรวง

เพิ่มเ งินสงเคร าะห์บุตร 800 บ าท มีผลบังคับแล้ว ณ ตอนนี้

สำหรับเ งินสงเคร าะห์บุตร 800 บ าท ผู้ที่มีสิ ทธิ์ได้คือ ผู้ประกันตนม าตร า 33, 39 ที่มีการจ่ายเ งินสมทบม าสัก

ระยะหนึ่งแล้ว และม าตร า 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเ งินสมทบเดือนละ 300 บ าท จะได้เ งินสงเคร าะห์บุตร 200 บ าท

โดยทั้งนี้จะได้รับเ งินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และส าม ารถเบิกเ งินสงเคร าะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน

สาม ารถติดต่อรับเ งินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเ กิดม า

สำหรับเ งินอุดหนุนเ ด็ก 600 บ าท

ส่วนเ งินอุดหนุนเ ด็ก 600 บ าท ให้กับประชาช นทั่วไปที่ลูกอยู่ในครอบครัวร ายได้น้อย เมื่อเ ด็กเกิ ดม าก็สาม ารถ

ไปลงทะเบี ยนได้เลย ณ เทศบ าล อบต. เมืองพัทย า สำนักงานเขตในพื้นที่ต่ างๆ โดยบุตรจะอยู่กับพ่ อแ ม่หรือไม่ก็ได้

จะอยู่กับปู่ย่ าต าย ายก็ได้ ก็ส าม ารถรับเ งินอุดหนุนเ ด็กได้ แต่จะต้องไปลง ทะเบี ยนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงกับผู้ปกครอง เช่ น

พ่ อแ ม่อยู่เชียงใหม่แต่บุตรอยู่กับย่ าที่ลำปาง ต้องไปลงทะเบี ยนในพื้นที่จังหวัดลำปาง (จะต้องลงทะเบี ยนในพื้นที่

ที่บุตรอยู่จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องตรงกับท ะเบี ยนบ้ าน) เมื่อลงทะเบี ยนเสร็จ หน่วยงานที่รับเรื่อง

(เทศบ าล อบต. เมืองพัทย า สำนักงานเขตในพื้นที่ต่ างๆ) ก็จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังค มจังหวัด จากนั้นก็จะตรวจสอบ

ข้อมูลว่าท่านที่ลงท ะเบี ยนนั้นได้เข้าเกณฑ์จริงๆ หรือไม่ โดยใช้เวล า 3-6 เดือน ในการตรวจสอบ

หากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับเ งินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบี ยน

รับเ งินบุตรสองเด้ง เช็คขั้นตอนที่นี่!! หลักเกณฑ์ของการได้รับเ งินอุดหนุน 600 บ าท

-เ ด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่ อแ ม่ต้องเด็ กมีสัญชาติไทย

-เด็ กไม่อยู่ในสถานสงเคร าะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกช น

-เด็ กอยู่ในครอบครัวที่มีร ายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อปี หากได้รับเ งินสงเคร าะห์บุตร 800 บ าท

ส าม ารถรับเ งินอุดหนุนอีก 600 บ าท ได้หรือไม่ได้หากเข้าหลักเกณฑ์ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 02651 6534 หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920

ส ายด่วนโครงการเ งินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเ ด็กแรกเกิ ด

ขั้นตอนการขอรับสิ ทธิเ งินสงเคร าะห์บุตร

1. กรอกข้อมูลขอใช้สิ ทธิบุตรคนเดิม กรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ คลิก

2. บัตรประชาช นตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สมุดบัญชีธนาค ารที่ใช้รับเงิ นพร้อมสำเนา (กรณีต้องการเปลี่ยนธนาค าร)

4. ยื่นเอกส ารได้ที่สำนักงานประกันสังค มกรุงเทพฯ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังค มจังหวัด

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส ายด่วนประกันสังค ม โทร.1506

ขอบคุณ thebangkokinsight