กรุงไทยให้ยื มผ่ านตู้ง่ายนิดเดียว

ธ.กรุงไทย เปิดให้ยื ม 10,000 บาท ผ่ านตู้ ATM สมั ครง่ายมาก

เมื่ออยู่ในภาวะฝืดเคือง หนึ่งในทางออกก็คือการยื มเ งิน ซึ่งนอกจากการยื มเ งินออนไลน์เเล้ว ก็จะมีการยื มเ งินที่ตู้ ATM ด้วย

เกิดเป็นคำถามว่าเราส าม ารถยื มเงิ นผ่ านบัตร ATM กรุงไทยได้ไหม ทำอย่ างไรบ้าง มาดูกันครับ มีอยู่ 2 กรณีด้วยกัน

ที่เราจะสามารถกดยื มเ งินผ่ านบัตร ATM กรุงไทย/ทำเป็นเงิ นด่วน โอนเข้าบัญชีกรุงไทยได้ ดังนี้

1.ยื มเงิ นผ่ านบัตร ATM กรุงไทย (สหกรณ์)

กรณีเเรก บัตร ATM กรุงไทย ส าม ารถใช้ยื มเองฉุ กเฉิ นผ่ านตู้ ATM ได้ หากเป็นสม าชิกสหกรณ์ออมทรั พย์

ซึ่งขั้นตอนในการยื มเ งินผ่ านบัตร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ก็ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

-เสียบบัตร ATM กรุงไทย, กดรหัส เเล้วเลือกบริการอื่นๆ

-เลือกบริการอื่นๆ อีกครั้งเเล้วกดที่สหกรณ์ออมทรั พย์

-กดรับเงิ นกู้ เเล้วระบุจำนวนเงิ นที่ต้องการกู้

-รอรับสลิป โดยการยื มเ งินผ่ านบัตร ATM จะโอนเข้าบัญชีเ งินฝากธนาค าร

-ถอนเ งินที่ยื มมาได้เลย

ซึ่งการยื มเ งินผ่ านบัตร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ สำหรับผู้ที่ออมเ งินกับสหก รณ์ที่เป็นสม าชิกอยู่เท่านั้น

2.ยื มเงิ นผ่ านบัตร ATM กรุงไทย (บัตรเงิ นด่วนกรุงไทย)

กรณีสอง ในกรณีที่สองนี้คือการยื มเ งินจากตู้ ATM (ที่หล ายท่านเรียกว่ายื มเ งินจากบัตร ATM กรุงไทย)

ผ่ านบัตรกดเ งินสด KTC Proud ซึ่งสาม ารถสมั ครเพื่อใช้ยื มเ งินด่วนผ่ านตู้ ATM ได้สะดวก รวดเร็วม ากๆ

ในอัตร าดอกเ บี้ยต่ำกว่ าการกู้น อกระบ บ

โดยสาม ารถสมั ครบัตรกดเ งินสด KTC Proud (บัตรเ งินด่วน) ได้เพียงมีร ายได้สูงกว่าเดือนละ 12,000 บ าท

เเละมีอายุงานในที่ปัจจุบันม ากกว่า 4 เดือน เพื่อใช้ยื มเงิ นที่ตู้ ATM ผ่ านบัตร KTC Proud ในย ามฉุ กเฉิ น

นอกจากนั้นจะเบิกถอนเ งินสดออนไลน์ ผ่ านเเอพ KTC Mobile เป็นเ งินด่ วนโอนเข้าบัญชีกรุงไทย ก็ยังได้

เเละยังใช้ผ่ อนชำระ 0% หรือผ่อนเเบ บมีดอกเ บี้ย ได้นานสูงสุดถึง 24 เดือนได้ด้วย

โดยทาง KTC ก็ได้เเจ้งว่าการสมั ครนี้ไม่มีค่ าธรรมเนียมตล อดชีพ มีวงเ งินอ นุมั ติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้

(10,000-3 ล้ านบ าท) ทร าบผลอ นุมั ติใน 5 วันทำการ

เมื่อสมั ครบัตร KTC Proud เเล้ว (ทางไปส มัคร:KTC Proud มีโปร ดอกเ บี้ย 0.93% ต่อเดือน)

จะได้รับเ งินสดก้อนเเรกโอนเข้าบัญชีใน 1 วันหลังอ นุมั ติ

ส าม ารถใช้บัตร KTC Proud นี้ยื มเงิ นที่ตู้ ATM กรุงไทยเเละตู้ ATM ธนาค ารอื่นๆได้เลย

ที่ม า:khao-d.com