ราคาทองร่วงแรง

ร าค าทองประจำวันนี้ (12 ต.ค.) ปรับร าค าลง 250 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าปิดวานนี้ (11 ต.ค.)

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,400 บ าท ต ามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ

หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:28 น. ที่ผ่ านม า

ทองคำแท่งในประเทศ ร าค ารับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,800 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 27,900 บ าท ต ามประกาศครั้งล่าสุด

ด้านร าค าทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,303.16 บ าท ส่วนร าค าขายออกอยู่ที่ 28,400 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,758.50 ดอลลาร์สหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 12 ต.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,800 บ าท

• ขายออก บ าทละ 27,900 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,303.16 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,400 บ าท

ข้อมูล prachachat