มีบัตรค นจนก็กู้ได้

ธนาค ารออมสิ น สินเชื่ อประชารั ฐ 50,000 บ าท ปี 64 ไ ม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ผู้ได้สิ ทธิ์บั ตรสวั สดิการเเห่งรั ฐกู้ได้เช็ คเงื่ อนไขที่นี่ที่เดียว

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่ อส่วนบุคคล สินเชื่ อร ายเล็ก เเละ สินเชื่ อร ายย่อย

เพื่อบรรเทาการเดื อดร้ อนจากการเเ พร่เชื้ อcv นอกจากนี้ ล่ าสุด ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ใ หม่

ธนาคารออมสินสินเชื่ อประชารั ฐ ให้กับผู้ถือบัตรค นจนเเละบัตรสวั สดิการเเห่งรั ฐ ร ายละเอี ยดดังนี้

คุณสมบั ติผู้กู้

-เป็นผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์บั ตรค นจ น

-สัญช าติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวล าที่ชำระเงิ นกู้ ต้องไ ม่เกิน 70 ปี

-มีการประกอบอาชีพ

-มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน ส าม า รถติ ดต่อได้

วงเงิ นกู้

-50,000 บ าท

-อัตร าดอกเบี้ยเงิ นกู้

-อัตร าดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

-ระยะเวล าชำระคืนเงิ นกู้

-ตั้งเเต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

ใช้บ รรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเ งินกู้

ค่ าธรรมเนี ยม

ไ ม่เสี ยค่ าธรรมเนี ยมในการใช้บริการสิ นเ ชื่อ

เอกส ารประกอบการกู้

-สำเนาบั ตรประจำตัวประชาช น เเละสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

-สำเนาบัตรสวั สดิการเเห่งรั ฐ

-เอกส ารเเสดงร ายได้ในการประกอบอาชี พสมุดบั ญชีเงิ นฝาก เอกส ารร ายรับร ายจ่ าย (ถ้ามี)

-รูปถ่ ายสถานที่ประกอบอาชี พ