เร าเที่ ยวด้วยกัน2ล้ านสิ ทธิ์รีบเลย

ลงท ะเบี ยนเร าเที่ยวด้วยกัน เปิดจอง 2 ล้ านสิ ทธิ เริ่ม 8 ต.ค.

โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน เปิดจองสิ ทธิที่พัก 2 ล้ านสิ ทธิ เริ่มวันที่ 8 ต.ค.64 ใช้สิ ทธิได้ถึง 31 ม.ค.65

วันที่ 7 ตุล าค ม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายง านว่า โครงการเร าเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 เปิดให้ประชาช นผู้ที่ล งท ะเบี ยน

รับสิ ทธิเข้าร่วมโครงการไว้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ผ่ านม า ส าม ารถลงท ะเบี ยน

จองสิ ทธิที่พักทั้งสิ้น 2,000,000 สิท ธิ ได้ตั้งแต่เวล า 06.00-23.00 น. ผ่ าน www.เร าเที่ยวด้วยกัน.com

ประชาช นที่ใช้สิ ทธิจองโรงแรม ที่พัก ส าม ารถเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุล าค ม 2564

และใช้สิ ทธิได้ไม่เกินวันที่ 31 มกร าค ม 2565

ลงท ะเบี ยนเร าเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ทวนขั้นตอน-เงื่อนไข-สิ ทธิที่ได้รับ

3 สิ ทธิ ได้รับจาก “เร าเที่ยวด้วยกัน”

สิ ทธิที่ 1 : ส่วนลดค่ าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บ าทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้อง หรือ คืน )

สิท ธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่ า 600 บ าทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่ าอาหารและค่ าเข้าสถ านที่ท่องเที่ยว

ที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in

เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นร ายวัน (หลังเวล า 17.00 น.)

สิท ธิที่ 3 : คืนเงิ นค่ าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บ าทต่อผู้โดยส าร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด)

จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ต ามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง

ส าม ารถลงท ะเบี ยนหลัง Check out โรงแรมแล้ว

รั ฐจะสนับสนุนเงิ นตลอดระยะเวล าโครงการ ไม่เกิน 15 สิท ธิต่อหนึ่งหม ายเลขบัตรประชาช น กรณีมีการจองสิท ธิ

ตั้งแต่ 5 สิท ธิขึ้นไป ถือว่าเข้าลักษณะการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ

ประชาช นต้องแส ดงหลักฐานร ายชื่อ ชื่อสกุ ล ข้อมูลพร้อมเอกส ารของผู้เข้าพักให้แก่ทางโรงแรมหรือที่พักเก็บไว้

เป็นหลักฐ านเบิกจ่ ายเงิ นสนับสนุน 40% ต ามหลักเก ณฑ์การเบิกจ่ าย

ทั้งนี้ รั ฐอาจพิจ ารณ าเพิ่มเติมจำน วนสิท ธิได้ในภายหลัง

ข้อมูล prachachat