หนุ่มใจบุญช่วยเห ลือคนชร าย ากจน

หนุ่มเค ยถูก 48 ล้ าน ช่วยเหลือคุณช ายชร า บ้ านย ากจน

วันที่ 13 ตุล าค ม มีรายงานว่า น ายไพศาล ฦาแรง ชาวจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ผู้ที่เคยถูกสล ากฯ รางวัลที่ 1 จำนวน 8 ใบ เป็นเ งิน 48 ล้ านบ าท ของเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2563

ได้ร่วมปันน้ำใจ เข้าช่วยเหลือชาวบ้ านผู้ย ากจน

โดยระบุว่า จากผู้รับเป็นผู้ให้ ซึ่งน ายไพศาล หรือ ที่ใครหล ายคนเรียกว่า เสี่ยบอย ได้นำอาหารและน้ำ

พร้อมทั้งอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในบ้ าน หลอดไฟ ไปติ ดตั้งให้กับคุณต าท่านหนึ่ง ซึ่งบ้ านของคุณต านั้น

ล้อมไว้ด้วยสังกะสี ซึ่งหลังจากที่ได้รับการช่วยเห ลือ ชี วิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น มีไฟใช้ มีเต าแก๊สไว้ทำอาหาร

น่าชื่นชมมาก

น่าชื่นชมมาก

น่าชื่นชมมาก

เรียบเรียงโดย siamtopic