บัตรค นจนได้ย ากกว่าเดิม

ประยุทธ์ สั่งคลัง ทบทวน บัตรคนจน

วันที่ 13 ต.ค.64 น ายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรี และ รมว.กล าโหม ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวน

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึง น ายธนกร กล่ าวว่า

ความคืบหน้าของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างพิจารณาการเ ปิดลงท ะเบี ยน

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบให ม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบี ยนให้รัดกุมยิ่ งขึ้น และป้องกันการแอบอ้างสิ ทธิ

เช่น ปรับเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บ าทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์ร ายได้ครัวเรือนแทน

รวมถึงนำทรั พย์สิ นมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้ าน ที่ดิน หรือสล ากออมทรั พย์ต่ างๆ โดยค าดว่าจะส าม ารถนำหลักเกณฑ์

เสนอคณะรั ฐมนตรี พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และเ ปิดให้ลงท ะเบี ยนได้ในเดือนมกร าค ม 2565

น ายธนกร กล่ าวว่า ล่ าสุดกระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงแ รงงาน เพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังค ม

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงท ะเบี ยน ควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์ร ายได้ และเกณฑ์ด้านอื่น

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนของการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการภาครั ฐ

โดยรั ฐบ าลจะบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับคณะกร รมการนโยบ ายลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขความย ากจนอีกทาง

พร้อมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์ร ายได้ครัวเรือนในการคัดกรอง เพื่อให้คนที่ได้รับสิท ธิเป็นผู้มีร ายได้น้อยหรือ

ต้องการความช่วยเหลืออย่ างแท้จริง

ขอบคุณ ข่าวสด