เกือบเอาชี วิตไม่ร อดโ ชคดีม ากที่ร อดม าได้

วานนี้ (13 ต.ค.) เฟซบุ๊ก Napalinee Sinthong ของคุณณภาลินี สินทอง ผู้สื่อข่าวเคเบิ ลทีวีของจังหวัดจันทบุรี

ได้ออกม าเผยประสบก ารณ์ที่เธอติ ดอยู่ในรถ และน้ำได้ทะลักเข้าท่วมรถจนเธอแทบเอาชี วิตไม่รอด โดย คุณณภาลินี

เผยข้อความว่า น้ำท่ วมจันทบุรี ตอนน้ำเข้ารถแล้วติ ดอยู่ข้างใน กรี๊ดแทบต า ย กว่าจะออกจากรถได้

ขับม าไม่คิดว่าจะท่วมสูงเรื่อยๆ ขนาดนี้ .. ตอนรถดั บ รถถูกพัดลอยไปเรื่อยๆ น้ำเข้ารถทีละนิด จนมันม าถึงอก

ร้องไห้ไม่ไหว รถจะซ่ อมยังไง ของมีค่ าในรถจะยังไง ขอบคุณพี่กู้ภั ยที่ม าช่วย ก่อนที่น้ำจะท่วมจมูกหนู

(ตอนนั้นตะโกน ช่วยด้วยยย สุดเสี ยง) พรุ่งนี้ว่ากัน คืนนี้หาที่นอน + เอาของมีค่ าออกจากรถให้ม ากที่สุด

ทั้งนี้ คุณณภาลินี ยังอัดคลิปสั้นๆ เล่ านาทีชี วิต โดยเผยว่า ถือเป็นปร ากฏการณ์ในชี วิตที่ไม่เคยเ กิดขึ้นม าก่อน

น้ำท่วมรถหมดเลย ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าน้ำ ตื้น ตอนนี้ของก็จมหมดเลย เปียกไปทั้งตัว กว่าจะออกจากรถม าได้

ก็คือย ากม าก แต่เคร าะห์ดีที่รอดต า ยม าได้

โช คดีที่ปล อดภั ยครับ

โพสต์ดังกล่ าว

ขอบคุณ Napalinee Sinthong