ใครหมุนเงิ นไม่ทันม าทางนี้

สิ นเชื่ อ Micro Credit คือการปล่อยสิ นเ ชื่อ ในวงเ งินขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากการขอ สิ นเ ชื่อผ่ านธนาค าร

หรือสถาบันการเ งิน มาเป็นการขอสิ นเ ชื่อผ่านผู้ให้บริการมือถือแทน เพื่อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการ

สิ นเชื่ อจำนวนไม่ม ากหรือเงิ นด่วนที่หมุนไม่ทัน สาม ารถเข้าถึง จำนวนนี้ได้ง่ายม ากขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจส าม ารถสมั ครได้เพียงใช้บัตรประชาช นใบเดียวก็สมั ครได้

รายละเอียดการสมั คร

คุณสมบัติผู้กู้

บุคคลที่มีสัญช าติไท ย อายุ 20-60 ปี

มีประวั ติในการชำระค่าบริการที่ดี ไม่ค้างชำระ

ต้องเป็นลู กค้ าทรูมูฟ เอช บุคคลธรรมดาแบบร ายเดือ น เท่านั้น

มีอายุการใช้ง านม ากกว่า 180 วัน หรือประม าณ 6 เดือน และ ไม่มีค่ าบริการคงค้ าง

สิ นเ ชื่อ

ข้อมูล raochanaa