ออมสิ นใจดี ปล่ อยสิ นเชื่ อให้ผู้ถือบั ตรค นจ นวงเงิ นสูงกว่า50,000บ าท

ธนาค ารออมสิน เปิ ดสิ นเ ชื่อโครงการธนาค ารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรส วัสดิก ารแห่งรั ฐ ไม่ต้องใช้คนค้ำ

ดอกเบี้ ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี ต้องมีคุณสมบัติอย่ างไร เช็ กเลยรั ฐบ าลได้ออกมาตรการทางการเงิ น

ผ่านสถาบันการเ งินของรั ฐ ช่วยเหลือประชาช นผู้มีร ายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงิ นทุนได้ง่ายขึ้น

โดยการปล่อยสินเชื่ อประชารั ฐ ผ่านธนาค ารออมสิน ภายใต้โครงการ

“ธนาค ารประชาช น สำหรับผู้มีบัตรส วัสดิก ารแห่งรั ฐ” โดยมีร ายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรั ฐ​

– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

– มีการประกอบอาชีพ

– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– 50,000 บ า ท

อัตร าดอกเบี้ยเ งินกู้

– อัตร าดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระคืนเงิ นกู้

– ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน

– ใช้บรรษัทประกันสิ นเชื่ ออุตสาหกร ร มขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงิ นกู้

ค่ าธรรมเนียม

– ไม่เสียค่ าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่ อ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น และสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

– สำเนาบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

– เ อกส ารแสดงร ายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารร ายรับร ายจ่าย (ถ้ามี)

– รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

ข้อมูลaplscs.