เตรี ยมรับมือฝนถ ล่มหนัก

ในช่วงวันที่ 19 21 ต.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน

แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย

ประกอบกับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน

ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 25 ต.ค. 64

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย

ตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก

ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22 – 25 ต.ค. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหล

หลากได้ สำหรับประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ

เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงไว้ด้วย

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 19 20 และ 24 – 25 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 23 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศา

เซลเซียสลมแปรปรวน ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 19 22 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30

ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 23 – 25 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่อุณหภูมิ

ต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 19 20 และ 24 25 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 23 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 19 20 และ 25 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 24 ต.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง

ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งในช่วงวันที่ 22-25 ต.ค. 64อุณหภูมิต่ำสุด 23-26

องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซี ยสลมตะวันออกความ

เร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

และมีฝนตกหนักบ างแห่งในช่วงวันที่ 22-25 ต.ค. 64อุณหภูมิต่ำสุด 19-25

องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว

15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 19 20 และ 24 – 25 ต.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 21 – 23 ต.ค. 64

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.