เผยข้อสงสั ยเห ตุเงิ นห ายจ ากบัญชี

จากกรณีที่ก่อ นหน้านี้มี เงิ นในบัญชีเงิ นฝ าก ห ายไปอย่ างป ริศน า ไม่รู้ส าเ หตุ

และไม่ได้มีการทำธุรกรร มใด ๆ ซึ่งทำให้หลายคนหว าดผว า

ต้องรีบไปเ ช็กเงิ นในธน าค ารของตัวเองเป็นการด่ วนว่าห า ยไหม อย่ างไรก็ต าม

ทางธน าค ารแห่งประเทศไทย ได้แจงแล้วว่า รับทร าบปั ญห าแล้ว

สิ่งที่เกิ ดขึ้ นไม่ได้มาจากการรั่ วไ หลของข้อมูลธน าค าร แต่เป็นร ายก ารที่เกิ ดจากการทำ

ธุรกร ร มกร รมชำระค่ าสินค้ าและบริการกับร้ านค้ าออนไลน์ที่จ ดท ะเบี ยนในต่ างประเทศเป็นส่วนใหญ่ และไม่ใช่แอปดู ดเงิ น

ล่ าสุ ด วันที่ 18 ตุล าค ม 2564 เฟซบุ๊ก Drama-addict มีการเปิ ดเผ ยเรื่องเล่า

จากผู้เ สีย ห ายว่า กรณีเงิ นห ายจากบัญชีมีหลายรูปแบบ บ างคนโดนจากแอปฯ

ซื้อของออนไลน์ บางคนโดนจากโฆษณาในเฟซบุ๊ก แต่มีกรณีหนึ่งที่โดนแบ บเป็นเอ กลั กษณ์

คือ ถูกสู บเงิ นออกจากบั ญชีรัว ๆ ครั้งละ 37 บาท บ างคนโดนไปหลายร้อยครั้ง

เมื่อไปต ร วจสอบพบว่า กรณีนี้เกิ ดจากการซื้อของในเกมออนไลน์

ทั้งนี้ มีคนในร้ านเกมให้ข้อมูลมาว่า ก่อนหน้านี้ไม่น านมีคนตระเว นติดต่อต ามร้ านเกม

บอกว่า เขาได้ข้อมูลบั ตรเครดิตมาล อตหนึ่ง มีชื่อ เลขบัตร วันหม ดอ ายุ และ CVV พร้อม

ขอให้ทางร้ านเอาไปผู กกับแอ คเ คาน์ในเกม แล้วให้กดซื้ อเพ ชรในเกมมาข ายให้เด็ กในร าค าพูก

อย่ างไรก็ต าม คนในร้ านเกมนี้ได้ป ฏิเส ธไป จากนั้นพอเรื่ องนี้เป็นข่าวก็ทำให้รู้ว่า

น่าจะเป็นเค สเดี ยวกัน เนื่องจากร าค าเพ ชรในเกมอยู่ที่ 37 บ าท ทว่าตำรวจกองปร าบปร าม

ยังไม่มีข้อมูลตัวคนทำเ ป๊ะ ๆ ดังนั้นจึงขอให้ร้ านเกมหรือร้ านอินเทอร์เน็ ต หรือคนที่มีเบ าะแส ช่วยไปแจ้งด้วย

amazingnewss