ทองคำยังพุ่งสูงไม่หยุด

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (20 ต.ค.) ขยับขึ้น 50 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ (19 ต.ค.)

โดยทองรูปพรรณขายออกบ าทละ 28,600 บ าท ต ามข้อมูลล่ าสุด

เว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09:50 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 28,000 บ าท ขายออก 28,100 บ าท ต ามประกาศครั้งล่าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,500.24 บ าท ร าค าขายออกบ าทละ 28,600 บ าท ทั้งนี้

ในส่วนของร าค าทองคำโ ลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,773.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 20 ต.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 28,000 บ าท

ขายออก บ าทละ 28,100 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 27,500.24 บ าท

ขายออก บ าทละ 28,600 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

รับซื้อ บ าทละ 27,950 บ าท

ขายออก บ าทละ 28,050 บ าท

ทองรูปพรรณ

รับซื้อ บ าทละ 27,439.6 บ าท

ขายออก บ าทละ 28,550 บ าท

ข้อมูล siamtopic