ทั่ วไทยเตรี ยมรับมืออาก าศหน าว

พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่ องม รสุ มพ าดผ่ าน

ภาคใต้ตอนบนมีกำลังอ่อ นลง ในขณะที่บริเว ณ

ความก ดอากาศสู งจากประเท ศจี นยังคงแ ผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย

ตอนบน และทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้มีลมตะวันออก

พัดป กคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ลักษณ ะเช่นนี้ทำให้ประเทศไ ทย

ตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝ นฟ้าค ะนองเกิ ดขึ้น

ค าดก ารณ์ฝ นต ก

ภาคเหนือ ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ภาคกลาง ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ภาคตะวันออก ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ภาคใต้ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กรุงเท พฯ และปริมณฑ ล ร้อยละ 30 ของพื้นที่

ด้าน นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิย มวิ ท ย า เปิ ดเผ ยว่า

ค าดก ารณ์ว่าจะอ อกประก าศเรื่องก ารเริ่มต้นฤดูหน าวของประเทศไทย พ.ศ.2564

ช่วงสิ้ นเดือน ต.ค.นี้ จากปัจจุบันมีหลายพื้นที่อุณหภูมิเริ่ มล ดล งแล้ว

โดยเฉพ าะบริเวณตอนบนของประเทศ แต่ไม่ส ามารถค าดก ารณ์อุณ หภูมิต่ำสุด

ของฤดูหน าวปีนี้ได้ชั ดเจ น แต่ประเมินว่าปีนี้จะหน าวนานกว่าปีที่ผ่ านมาแน่นอน

โดยบริเวณ ภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนพ.ย.เป็นต้นไป อุณหภู มิจะลดลงต่อเนื่อง

ส่วนกทม.และปริมณฑล จะได้สัมผั สอากาศเย็ นช่วงเดือนธ.ค.ถึงเดือนม.ค.2565