พุ่ งแ รงไม่ห ยุด

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (19 ต.ค.) ปรั บร าค าขึ้น 50 บ าท

เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้ (18 ต.ค.)

โดยร าค าทองรูปพรร ณขยั บมาอยู่ที่บ าทละ 28,500 บ าท ตามข้อมูลจากเว็ บไซ ต์

ของสมาค มค้ าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 09:22 น. ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 27,900 บ าท

ข ายออกที่ร าค าบ าทละ 28,000 บาท ตามประก าศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพร รณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,394.12 บ าท ส่วนร าค าข ายออกอยู่ที่ 28,500 บ าท

ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,772.50 เหรี ยญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 19 ต.ค. 2564

ประก าศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้ อ บ าทละ 27,900 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,000 บ าท

ทองรูปพ รรณ

• รับซื้ อ บ าทละ 27,394.12 บ าท

• ข ายออก บ าทละ 28,500 บ าท