ข่ าวดีค นละครึ่งเฟส3 รับเ งินเ พิ่ม

น ายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี ได้แถลงมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี

หลังที่ประชุม อนุมั ติงบประมาณ 54,506 ล้ านบ าท สำหรับมาต รการ ลดค่ าครองชี พของรั ฐ 4 โค รงการ ได้แก่

โค รงการที่ 1 เพิ่มกำลังซื้อให้แก่บั ตรสวัสดิการรั ฐเฟ ส 3 ในระยะที่ 3 มีการอนุมั ติเงิ นช่วยเหลือ

ซื้ อสินค้ าอีก 200 บ าท เพิ่มเติมอีก 300 บ าท จากเดิมได้ 200 บ าท ภายในระยะเวลา 6 เดือน

ซึ่งโค รงการนี้ มีกลุ่มผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรั ฐอยู่ 13.6 ล้ านคน วงเงิ นงบประมาณ 8,122 ล้ านบ าท

โค รงการที่ 2 เพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลื อเป็นพิเศ ษ ซึ่งที่ผ่ านมาคณะรั ฐมนตรีได้

อนุมั ติเงิ นให้ 200 บ าท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่จะมีการเพิ่มให้อีก 2 เดือน

คือเดือน พ.ย. 64 – ธ.ค. 64 อีก 300 บ าท โดยรวมผู้ที่ถือบั ตรจะได้เงิ นทั้งหมด 500 บ าท

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหม าย คือ ผู้ป่ วยติ ดเตียง หรือคนที่เข้าไม่ถึงอินเท อร์เน็ต ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร

จำนวน 2.3 ล้ านคน ใช้เงิ นงบประมาณอยู่ที่ 1,384 ล้ านบ าท

โคร งการที่ 3 คือ โคร งการ คนละครึ่ งเฟ ส 3 จากเดิมรั ฐบ าลอนุมั ติให้ 3,000 บ าท

วันนี้รั ฐบ าลอนุมั ติให้อีก 1,500 บ าท รวมเป็นเงิ น 4,500 บ าท โดยใช้สิ ทธิได้ตั้งแต่

เดือน พ.ย. 64 – ธ.ค. 64 หรือจนกว่าจะใช้สิ ทธิเต็ม รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 42,000 ล้ านบ าท

โค รงการที่4 ยิ่งใช้ยิ่งได้ เดิมวงเงิ นที่ใช้คำนวน E-voucher ที่ได้จำนวน 60,000 บ าท voucher

รวมกันได้ไม่เกิน 7,000 บ าท ตอนนี้คณะรั ฐมนตรีได้ปรั บวงเงิ นที่คำนวนที่ได้เป็นเ งิน 80,000 บ าท

ดังนั้น E-voucher ต่อคนจะได้ไม่เกิน 10,000 บ าท โดยกรอบวงเงิ นอยู่ที่ 3,000 ล้ านบ าท