เผยขั้ นตอนกู้เงิ นผ่ านบั ตรโดยไม่ต้องไปธน าค าร

เมื่ออยู่ในภาวะฝืดเคือง หนึ่งในทางออกก็คือการยืมเงิ น ซึ่งนอกจากการยืมเงิ นออนไลน์เเล้ว

ก็จะมีการยืมเ งินที่ตู้ ATM ด้วย เกิ ดเป็นคำถามว่าเร าสามารถยืมเงิ นผ่านบัต ร ATM กรุงไทยได้ไหม

ทำอย่ างไรบ้ าง มาดูกันครับ มีอยู่ 2 กรณีด้วยกันที่เร าจะสามารถกดยืมเงิ นผ่ านบัต ร ATM กรุงไทย/

ทำเป็นเ งินด่วน โอนเข้าบั ญชีกรุงไทยได้ ดังนี้

1.ยืมเงิ นผ่ านบั ตร ATM กรุงไทย (สหกรณ์)

กรณีเเรก บัต ร ATM กรุงไทย สามารถใช้ยืมเองฉุ กเฉิ นผ่ านตู้ ATM ได้ หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรั พย์

ซึ่งขั้นตอนในการยืมเ งินผ่ านบัต ร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ก็ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

-เสียบบัตร ATM กรุงไทย, กดรหั ส เเล้วเลือกบริการอื่นๆ

-เลือกบริการอื่นๆ อีกครั้งเเล้วกดที่สหกรณ์ออมทรั พย์

-กดรับเ งินกู้ เเล้วระบุจำนวนเงิ นที่ต้องการกู้

-รอรับสลิป โดยการยืมเ งินผ่ านบั ตร ATM จะโอนเข้าบั ญชีเงิ นฝากธนาค าร

-ถอนเงิ นที่ยืมมาได้เลย

ซึ่งการยืมเงิ นผ่ านบั ตร ATM กรุงไทยด้วยวิธีนี้ สำหรับผู้ที่ออมเงิ นกับสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น

2.ยืมเงิ นผ่ านบั ตร ATM กรุงไทย (บัตรเ งินด่วนกรุงไทย)

กรณีสอง ในกรณีที่สองนี้คือการยืมเงิ นจากตู้ ATM (ที่หลายท่านเรียกว่ายืมเงิ นจากบั ตร ATM กรุงไทย)

ผ่านบัตรกดเงิ นสด KTC Proud ซึ่งสามารถสมั ครเพื่อใช้ยืมเงิ นด่ วนผ่ านตู้ ATM

ได้สะดวก รวดเร็วมากๆ ในอัตร าดอกเบี้ ยต่ำกว่าการกู้นอกระบบ

โดยสามารถสมั ครบัต รกดเงิ นสด KTC Proud (บัตรเงิ นด่วน)

ได้เพียงมีร ายได้สูงกว่าเดือนละ 12,000 บ าท เเละมีอายุงานในที่ปัจจุบันมากกว่า 4 เดือน

เพื่อใช้ยืมเงิ นที่ตู้ ATM ผ่ านบั ตร KTC Proud ในย ามฉุ กเฉิ น

นอกจากนั้นจะเบิกถอนเ งินสดออนไลน์ ผ่ านเเอพ KTC Mobile เป็นเงิ นด่วนโอนเข้าบั ญชีกรุงไทย

ก็ยังได้ เเละยังใช้ผ่อนชำระ 0% หรือผ่อนเเบบมีดอกเบี้ ย ได้นานสูงสุดถึง 24 เดือนได้ด้วย

โดยทาง KTC ก็ได้เเ จ้งว่าการสมั ครนี้ไม่มีค่ าธรรมเนี ยมตลอดชี พ

มีวงเงิ นอนุมั ติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้ (10,000-3 ล้ านบ าท) ทร าบผลอนุมัติใน 5 วันทำการ

เมื่อสมั ครบั ตร KTC Proud เเล้ว (ทางไปสมั คร:KTC Proud มีโปร ดอกเ บี้ย 0.93% ต่อเดือน)

จะได้รับเงิ นสดก้อนเเรกโอนเข้าบั ญชีใน 1 วันหลังอนุมั ติ

สาม ารถใช้บั ตร KTC Proud นี้ยืมเงิ นที่ตู้ ATM กรุงไทยเเละตู้ ATM ธนาค ารอื่นๆได้เลย