ยืมได้ไม่ต้องมีหลั กประกั น

ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า น ายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิ ดเผยว่า

ต ามที่คณะรั ฐมนตรีมีมติอนุมั ติมาตรการเยี ยวย า และฟื้นฟูเศ รษฐกิจจากผลกระทบ cv รอบ 3

โดยรั ฐบ าลได้มอบหม ายธนาค ารออมสินเป็นผู้จัดทำม าตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที

ด้วยมาตรการ สินเชื่ อสู้ภั ย C D วงเงิ นรวม 10,000 ล้านบ าท

เพื่อบรรเทาความเดื อดร้อนจากการข าดร ายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพ ร่ระบ าดที่เข้มข้นขึ้น

โดยผู้มีสิ ทธิ์ขอสินเชื่ อนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการร ายย่อย

รวมทั้งผู้มีร ายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก cv

(ไ ม่รวมผู้มีร ายได้ประจำจากภาครั ฐและรั ฐวิสาหกิจ) มีสัญช าติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

สำหรับวงเงิ นสินเชื่ อกำหนดให้ร ายละไ ม่เกิน 10,000 บ าท อัตร าดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

สำหรับในระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญห าการแพร่ระบ าดของCv

จึงเริ่มให้บริการแก่ลู กค้ าธนาคารที่เปิ ดใช้แอพฯ MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค.2564 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้ านคน

โดยเริ่มจากลู กค้ าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด

คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปร าการ และเชียงใ หม่

สามารถยื่นกู้ได้ทางแอพฯ MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขย ายให้บริการลู กค้ าในทุกพื้นที่ทั่วประเ ทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ตามด้วยลู กค้ ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอพฯ MyMo กำหนดสิ้ นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงิ นโครงการ

ทั้งนี้ ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงิ นรูปแบบดิจิทัลทางแอพฯ MyMo เท่านั้น

จึงขอแจ้งเตื อนโปรดระมั ดระวั งอย่ าหลงเชื่ อมิจฉ าชีพที่แอบอ้างชื่ อและโลโก้ธนาคารออมสินติ ดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น

เช่น LINE หรือแอพพลิเคชันที่ไ ม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมั ดระวั งพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง

โดยสามารถติ ดต่อธนาคารที่ Call Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society