ขอให้ปปชเฝ้าร ะวังลมฝนกระโชกแ รง

ทั่วไทยยังมีฝน เตือน 21-23 ต.ค.นี้ อิทธิพลความกดอากาศสูง ตอนบน “ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแร ง” ระยะแรก


หลังจากนั้นฝนจะลดลง เตื อนประชาช นระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแ รงไว้ด้วย ส่วน “ภาคใต้”

ยังมีฝนต่อเนื่อง-ตกหนักบ างแห่ง “อ่าวไทย-อันดามัน” คลื่นสูง 1 เมตร

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มีลมตะวันออกและ

ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน อ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทย

ตอนบนยังคงมีฝนน้อย ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้นกับมีฝนตกหนักบ างแห่งในระยะนี้

อนึ่ง บริเ วณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว

ค าดว่าจะลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและล าวตอนบน ในวันนี้ (21 ต.ค.) และจะเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน

และทะเลจีนใต้ในเวล าต่อไป ทำให้ในช่วงวันที่ 21-23 ต.ค.นี้ บริเ วณประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก

เ กิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นฝนจะลดน้อยลง ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่ านบริเว ณภาคใต้ตอนกล าง

ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริเว ณประเทศไทยตอนบน

ระมัดระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก ที่จะเกิ ดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูล thairath