46ประเทศเข้าม าไ ทยได้แล้วเริ่ม1พยนี้

กระทรวงการต่ างประเ ทศ เ ปิดร ายชื่อ 46 ประเท ศเสี่ ยงต่ำกลุ่มแรก

ที่สาม ารถเดินทางเข้าประเทศไ ทยโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

วันที่ 21 ตุล าค ม 2564 กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม

เผยถึงการเ ปิดประเ ทศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ระบุว่าจะมีการปรับจำนวนประเ ทศเสี่ยงต่ำ

ที่สาม ารถเดินทางเข้าประเทศไ ทยโดยไม่กักตัว จากเดิม 10 ประเ ทศ เป็น 46 ประเทศ

เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ ต ามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

โดยร ายชื่อประเ ทศ/พื้นที่ ต ามประกาศ ศปก. กต. ลงวันที่ 21 ตุล าคม 2564 ประกอบด้วย 46 ประเ ทศ ดังนี้

ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาห์เรน เบลเยียม ภูฏาน บรูไนดารุสซาล าม บัลแกเรีย กัมพูชา แคนาดา ชิลี จีน ไซปรัส

ส าธารณรั ฐเช็ก เดนม าร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิสร าเอล

อิต าลี ญี่ปุ่น ลัตเวีย ลิทัวเนีย ม าเลเซีย มอลต า เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์

โปรตุเกส กาต าร์ ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ สโลวีเนีย สาธ ารณรั ฐเกาหลี สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์

สหรั ฐอาหรับเอมิเรตส์ สหร าชอาณาจักร สหรั ฐอเมริกา และฮ่องกง

ข้อมูล prachachat