48จวฝนถล่มหนักทิ้งท้ ายก่อนหนาว

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า

บริเ วณความกดอากาศสูงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมบริเ วณภาคเหนือตอนบน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว

ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเว ณประเทศไทยตอนบน

ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทย

มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแ รงเ กิดขึ้นบ างพื้นที่ในระยะแรก

และมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง ภาคตะวันออก

และภาคใต้ ขอให้ประชาช นในบริเ วณพื้นที่เสี่ ยงภั ยดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนอง

และลมกระโชกแ รงที่อาจจะเ กิดขึ้น

รวมถึงระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 17.00 น. วันนี้ ถึง 17.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเชียงใหม่

เชียงร าย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ต าก กำแพงเพชร พิจิตร

และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแร งบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครร าชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดชัยนาท

กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ร าชบุรี นครปฐม สมุทรสงคร าม และสมุทรส าคร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

บริเ วณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช และพัทลุง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดระนอง

พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแ รงบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

ข้อมูล siamnews