ข่าวด่ วนจ ากธนาค ารไ ทยพาณิชย์

ธนาค ารไทยพาณิชย์ ประกาศด่วนที่สุด

วันที่ 21 ต.ค. 64 ธนาค ารไทยพาณิชย์ ออกเอกสารชี้แจงกรณีแ ฮกเกอร์โพสต์ข ายข้อมูล SCB ไม่เป็นความจริง

โดยระบุว่า ต ามที่ได้มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เรื่องการประก าศข ายข้อมูล SCB บนเว็บไซต์แห่งหนึ่งนั้น

ธนาค ารไทยพาณิชย์ได้รับทร าบเห ตุการณ์ดังกล่ าวตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 ที่ผ่ านม า

โดยตรวจพบการโพสต์ขายข้อมูลที่ระบุว่าเป็นของธนาค ารไทยพาณิชย์ในเว็บไซต์มืด (Dark Website) แห่งหนึ่ง

อย่ างไรก็ดี ธนาค ารได้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่ าวแล้ว พบว่า ข้อมูลที่ประกาศขายไม่ใช่ข้อมูลของธนาค าร

โดยไม่มีข้อมูลใดๆ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเ งินของลู กค้ าธนาค าร

รวมถึงไม่ปร ากฏช่องโหว่ที่จะนำมาซึ่งการรั่วไหลของข้อมูลธนาค ารได้

สำหรับกรณีที่เ กิดขึ้นครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อลู กค้ าและไม่มีความเ สียห ายทางการเ งินแต่อย่ างใด

พร้อมกันนี้ธนาค ารได้แจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ที่โพสต์ขายข้อมูลในเว็บมืดดังกล่ าวแล้ว

ธนาค ารขอยืนยันว่า เร ามีมาตรการรักษาความปลอดภั ยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลู กค้ าขั้นสูงสุด

ขอบคุณ ธนาค ารไทยพาณิชย์