กสิกรยื มง่ ายได้30000

สินเ ชื่อบัตรเ งินด่ วน Xpress Cash ธนาค าร กสิ กรไทย เป็นสินเ ชื่อหมุ นเวีย น เพื่อเอาไว้เป็นวงเงิ นสำร อง

ใช้จ่ ายในชีวิ ตประจำวัน โดยให้วงเ งินสูงสุด 5 เท่ าของร ายได้ หรือกู้ยื มเงิ นได้ไม่เกิน 1.5 ล้ านบ าท

สำหรับผู้มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท

ร ายละเอี ยด สินเ ชื่อบั ตรเงิ นสด Xpress Cash

วงเงิ นกู้ยื ม

-มีร ายได้ 30,000 บ าท กู้ยื มเ งิน สูงสุด 5 เท่ าของร ายได้

-มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าท กู้ยื มเ งิน สูงสุดไม่เ กิน 1.5 เท่ าของร ายได้

จุดเด่ น

-ไม่ใช้หลักทรั พย์หรือบุ ลคลค้ำป ระกัน

-อนุมั ติไว รู้ผลใน 30 นาที

-ฟ รีค่ าธรรมเ นียมแ รกเข้า และค่ าธรร มเนีย มร ายปี ตล อดชีพ

-ฟ รีค่ าธรร มเนี ยมในการเ บิกเงิ นสดล่ วงหน้า (Cash Advance

คุณสมบั ติส มัคร สินเ ชื่อบั ตรเ งินสด Xpress Cash

-สัญช าติไ ทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่ อนชำระแล้ วต้องไม่เกิ น 70 ปี

-ต้องมีร ายได้ 7,500 บ าทขึ้นไป

-ต้องปร ะกอบอาชี พปัจจุบั นมาแล้วไม่น้ อยกว่า 1 ปี

-มีเบ อร์โทรศั พท์ที่สามา รถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโ ทรศัพท์มื อถือ

วิธีสมั คร สินเ ชื่อบั ตรเงิ นสด Xpress Cash

ขั้นตอนสมั คร สินเ ชื่อบั ตรเ งินสด Xpress Cash คลิกที่นี่

เอกสา รสมั คร สินเ ชื่อบัต รเ งินสด Xpress Cash

สำหรับอ าชีพอิ สระ

-สำเ นาบั ตรประชาช นที่ยังไม่หม ดอ ายุ

-เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบร ายเดื อน ใช้ย้อ นหลังอย่ างน้อย 6 เดือน

สำหรับร ายได้ประจำ

-สำเนา บัต รประชาช น หรือ

-สำเน าบั ตรประจำตัวข้ าร าชการ หรือ รั ฐวิส าหกิจ (ต้องแ นบสำเนาทะเ บียนบ้ านประก อบด้วย)

-สลิปเ งินเดื อน 1 เดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

-หนั งสือรับรองเงิ นเดื อน (อายุเ อกส ารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

-เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด

กรณีเ งินเดื อนน้อยกว่าเก ณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ สาม ารถรวมร ายได้อื่น ๆ เพิ่มเติ มได้

เช่ น ค่ าค อมมิชชั่ น ค่ าล่วงเวล า เป็นต้น โดยยื่นเอกส ารเ พิ่มเติม ดังนี้

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบั ญชีธนาค ารกสิกรไท ยไม่ต้ องยื่น) ตัวอย่ างสำเน าการเ ดินบั ญชี (Statement)

-สำเน าสลิ ป โบนัส เฉ พาะกรณีโ บนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)