ออมสิ นแจ งให้ยื ม30,000ผ่อน300

ธนาค ารออมสิ นแจงแล้ว ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อน 300

จากกรณีเฟซบุ๊กเพจหล ายเพจ ได้มีการนำเสนอข้อมูลสิ นเ ชื่อ ที่ระบุว่า ช่วยเหลือ (รอบใ หม่)

ยืมได้ 30,000 ผ่อน 300 หรือ ธ.ออมสิ น ปล่อยสิ นเชื่ อเ งิน กู้ บัตรเครดิต ให้ยืมวงเงิ นสูงสุด 30,000 บ าท

ทางฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาค ารออมสิ น กระทรวงการคลัง

ได้ตรวจสอบประเด็นดังกล่ าวและชี้แจงว่า ธนาค ารออมสิ น ไม่มีผลิตภัณฑ์ สิ นเชื่ อเงิ นกู้บัตรเครดิตประชาช นเงิ นสด

ที่ให้กู้ยืม 30,000 บ าท ผ่อนชำระ 300 บ าท ให้บริการลู กค้ าแต่ประการใด

จึงขอให้ประชาช นอย่าหลงเ ชื่อหรือส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จดังกล่ าว เพราะมีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2564

และธนาค ารขอยืนยันว่าธนาค ารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของเพจและเฟซบุ๊กดังกล่ าวข้างต้นแต่ประการใด

ดังนั้นขอให้ประชาช นอย่าหลงเชื่ อข้อมูลดังกล่ าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่ าวต่อในช่องทาง

สื่อสังค มออนไลน์ต่ างๆ อีกทั้งขอให้ใช้ความระมั ดระวั งพิจารณา

และตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากธนาค ารออมสิ นก่อนทุกครั้ง จากเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ

เพจเฟซบุ๊ก GSBsociety หรือโทร. 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ ธนาค ารออมสิ นไม่มีผลิตภัณฑ์ สิ นเ ชื่อเงิ นกู้บัตรเครดิตประชาช นเงิ นสด

ที่ให้กู้ยืม 30,000 บ าท ผ่อนชำระ 300 บ าท ให้บริการลู กค้ าแต่ประการใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ ธนาค ารออมสิ น กระทรวงการคลัง

ข้อมูล siamtopic