เงินเข้าแล้ว วินมอไซค์

จากสถานการณ์ในช่วงนี้ สำหรับผู้ขับรถจักรย านยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล ที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด

ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

จะได้รับเงิ นช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน

ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรย านยนต์สาธารณะ ที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30

ประกอบด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

จะได้รับเงิ นช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก แบ่งการโอนเงิ นช่วยเหลือออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถจักรย านยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ

หากประชาช นมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่ างไรก็ตาม กรมขนส่ง โอนเงิ นเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาช นแล้วกลุ่มที่ 1 ในวันที่ 8-12 พ.ย.

ส่วนกลุ่มที่ 2 จะโอนระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 64