เตือน 11 ชุมช น เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง

เมื่อวันนี้ (12 พ.ย.64) เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศจาก กรมอุทกศาสตร์

กองทัพเรือเรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย าบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ป้อม

พระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 19 – 28 พ.ย.64 ระหว่างเวลาประมาณ 06.00-15.00 น.

กทม.ยังต้องเฝ้าระวังช่วงน้ำขึ้น โดยเฉพาะชุมช นที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระย าจำนวน 11 ชุมช น 239

ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ประกอบด้วย

1.เขตดุสิต

-ชุมช นซอยสีคาม (ซอยสามเสน 19 ช่วงปลาย) จำนวน 9 ครัวเรือน

-ชุมช นราชผาทับทิมร่วมใจ (เชิงสะพานกรุงธน) จำนวน16 ครัวเรือน

-ชุมช นปลายซอยบิตตาคาม (ซอยสามเสน 13 ช่วงปลาย) จำนวน 84 ครัวเรือน

2.เขตพระนคร

-ชุมช นท่าวัง จำนวน 9 ครัวเรือน

3.เขตสัมพันธวงศ์

-ชุมช นวัดปทุมคงคา (ท่าน้ำสวัสดี) จำนวน 12 ครัวเรือน

-ชุมช นตลาดน้อย จำนวน 1 ครัวเรือน

4.เขตบางคอแหลม

-ชุมช นหลัง ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 10 ครัวเรือน

-ชุมช นวัดบางโคล่นอก จำนวน 10 ครัวเรือน

5.เขตย านนาวา

-ชุมช นโรงสี ถนนพระราม 3 จำนวน 60 ครัวเรือน

6.เขตบางกอกน้อย

-ชุมช นดุสิต นิมิตรใหม่ จำนวน 16 ครัวเรือน

7.เขตคลองสาน

-ชุมช นเจริญนคร ซอย 29/2 จำนวน 12 ครัวเรือน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรุงเทพมหานคร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อนให้ประชาช นนั้น กรุงเทพม

หานครได้มีการประชุม รวมถึงการประสานการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานมาอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแผน

บูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเหนือหลากในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระย า

รวมถึงการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย าบริเวณกองบัญชา

การกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 5–14 พ.ย. 64 และ

วันที่ 20–26 พ.ย. 64 ระหว่างเวลา 05.00–20.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ

กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย

มีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระย า ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย า

เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะชุมช นที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระย า จำนวน 11 ชุมช น 239 ครัวเรือน

ในพื้นที่ 7 สำนักงานเขต โดยติดตามสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนอย่ างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำหนุนนั้น เดิมกรุงเทพมหานครได้จัดทำแนวกระสอบทรายในการป้องกัน

น้ำท่วมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระย า โดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มี

แนวป้องกันน้ำท่วมถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระย า เดิมความสูงของแนวกระสอบทราย

ที่เรียงแล้วอยู่ที่ระดับประมาณ +2.30 ม.รทก.ถึง +2.40 ม.รทก. ปัจจุบันได้เสริมแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวให้มี

ความสูงอยู่ที่ระดับ +2.80 ม.รทก. พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังในช่วงก่อนเวลาที่น้ำจะขึ้น

ทุกวันตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ฯ

โดยได้จัดเตรียม Big Bag จำนวน 200 ใบ ตะกร้าใส่ทรายสำหรับเรียงกระสอบ จำนวน 5,150 ใบ และพนังกั้นน้ำ

ฉุกเฉิน 9 เส้น (ความย าวเส้นละ 15 เมตร) กระสอบเปล่า จำนวน 49,640 ใบ กระสอบบรรจุแล้ว จำนวน 4,250 ใบ

รถสูบน้ำเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) จำนวน 4 คัน

ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาช นที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ นั้น เบื้องต้นกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบาย

น้ำและสำนักงานเขตได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมช นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือ ดร้อน โดยแจ กย า

รักษาโรค อาหาร และรับฟังปัญหาจากประชาช นที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงตรวจสอบสภาพพื้นที่ชุมช นที่ได้รับผลกระทบ

น้ำเอ่อล้น สำหรับชุมช นที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบและปัญหาแรงคลื่นกระทบ

กับพื้นบ้ านที่เกิดจากเรือวิ่งผ่านด้วยความเร็ว กรุงเทพมหานครได้ประสานไปยังกรมเจ้าท่า ในการใช้มาตรการเรื่องการเดิน

เรือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบ้ านเรือนของประชาช น