เงื่อไขรับเงิ นสงเคราะห์บุตร 800

เมื่อเวลาที่ผ่านมา เพจสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแร งงาน ได้ทำการโพสต์ข้อความระบุว่า

ย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่ ที่มีลูกอายุไม่เกิน 6 ขวบ สามารถยื่นรับเงิ นสงเคราะห์บุตรได้

ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถยื่นขอรับเงิ นสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

รับเงิ นสงเคราะห์ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขการยื่นขอรับเงิ นสงเคราะห์บุตร มีดังนี้

– เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

– จ่ายเงิ นสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน

ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

– เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม

– อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

– ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

การหมดสิทธิรับเงิ นกรณีสงเคราะห์บุตร มีดังนี้

– เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

– ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

– ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เอกสารที่ต้องใช้ ยื่นขอรับเงิ นสงเคราะห์บุตร ประกอบด้วย แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม

– กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร

– กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่ า พร้อมบันทึกแนบท้าย

ของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตร

โดยชอบด้วยกฎหมาย และสำเนาสูติบัตรบุตร

– กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล : ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย

– กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ : ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง Passport หรือ

สำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้

สำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ

ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธย า

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

หรือสามารถลงทะเบียนรับเงิ นผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ

และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ

กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้จัดทำคำแปล

เป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

สามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคม สาขาใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.