หลักเกณฑ์บัตรคนจน 2565

สำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเป้าหมายให้ตรงจุด

เปิดลงทะเบี ยนครั้งใหม่ต้นปี 2565 นี้

สำหรับการลงทะเบี ยนบัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลังมีการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิ

การแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2565 การปรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบี ยนหวังช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดมากที่สุด

เบื้องต้นคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ถูกปรับดังนี้

กรณีบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทด้วย

ซึ่งคิดจากการนำรายได้ของคนทั้งหมดในครอบครัว แล้วมาหารจำนวนสมาชิกในครอบครัว หากครัวเรือน

ไหนเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อคนเกิน 100,000 บาท ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการ

ส่วนกรณีถือครองกรรมสิทธิ์บ้ านพร้อมที่ดิน พื้นที่ต้องไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน

35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วย มีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

ผู้ที่ต้องการลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดำเนินการลงทะเบี ยนได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ไปธนาคาร หรือ สำนักงานเขตที่สะดวกดังนี้

-ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

-สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด

-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

2.แสดงบัตรประชาชน ,กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบี ยน

อย่ างไรก็ตาม ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดวันลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565

อย่ างชัดเจน รายงานล่าสุดระบุว่า จะสามารถเปิดลงทะเบี ยนครั้งใหม่ได้ในช่วงต้นปี 2565 นี้ โดยผู้ที่ได้

รับสิทธิเดิม จำนวน 13.65 ล้านคน ต้องมาลงทะเบี ยนใหม่ทั้งหมด และคาดว่า จะมีผู้ได้รับสิทธิใหม่

รวมประมาณ 15 ล้านคน