กล้วย 1 หวี บอกได้ว่าปล ายชีวิตคุณเป็นยังไง

มีความทุ กข์ในใจ ดังนั้น ความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าสต างค์

ว่าจะมีเงิ นมากหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าชีวิตของคุณจะร าบเรียบดังสายน้ำหรือเปล่า

กล้วย หวีที่ 1

คุณจะสมหวังเหมือนจิตใจที่ดีของคุณ ในช่วงครึ่งแรกของชีวิต จะต้องแบกรับความ ข ม ขื่ น

เพร าะสังคมนี้ มีความเป็นจริงมากเกินไป แ้ลวคุณไม่ต้องท้อ เพร าะครึ่งหลังชีวิตของคุณจะมีความสุขมาก

หลายๆ สิ่ง ที่เคยแ ย่กลับดีขึ้น ค่อย ๆ ร าบรื่นดังใจหวัง

นี่คือสิ่งที่คุณสะสมมาในช่วงครึ่งแรกของชีวิต คุณจะสุขกายสบ ายใจ และต่อไปจะมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น

กล้วย หวีที่ 2

นับวันชีวิตก็ยิ่งสมหวัง อายุที่มากขึ้น ทำให้ยิ่งมีเสถียรภาพที่มั่นคง หล ายๆ สิ่งที่คุณไม่คิดไม่ถึง

คิดไม่ตก ก็สามารถเข้าใจและมองให้ปลงได้ ได้เข้าใจว่าการมีชีวิตที่สงบ และมีความปลอดภั ย สำคัญมากเพียงใด

ปล้วนอกเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะเป็น เงิ น ทอง ตำแหน่ง

เหล่านี้ล้วนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอะไรมากนัก ในชีวิตบั้นปลาย คุณจะมีชีวิตที่ร าบรื่น ดังใจปอง

กล้วย หวีที่ 3

คนที่มีเรื่องไม่สมหวัง เช่นคุณ โดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้ว คุณมีชีวิตที่มีความสุขดี

เข้าใจชีวิต รู้จักหาความสุขให้ตัวเอง รู้จักการปรับอารมณ์ให้มีความสุขกับชีวิตอยู่เสมอ

ทำให้มองออกเลยว่าอนาคตชีวิตบั้นปล ายคุณจะเป็นยังไง และแน่นอนว่าชีวิตคนเร าต้องเจอพ ายุ

คลื่ นอุปสรรคกันทุกคนอยู่แล้ว แต่กระนั้น กุญแจสำคัญคือ ทัศนคติ

เพร าะงั้น ชีวิตบั้นปลาย อาจมีบ างเวลาที่สมดังใจหวัง

แต่เวลาส่วนใหญ่แล้วจะสมหวัง เพร าะคุณนั้นจะรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ คุณใช้ชีวิตเป็นนั่นเอง

กล้วย หวีที่ 4

เป็นเหมือนชีวิตของคุณใน ณ ตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็น อดีต อนาคต หรือปัจจุบัน คุณก็จะถูกพับ จนยั บ จนเ จ็ บ ป ว ด

บ างทีก็จะพบเรื่องที่ทำให้กังวลใจ แต่บ างทีก็ทำให้มีความสุขจนย ากหาที่เปรียบ

กับบ างคนแล้ว อาจคิดว่าชีวิตที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เช่นนี้มันน่ารำค าญมาก

เพร าะบ างครั้งชีวิตก็ดีจนสุดโต่ง บ างครั้งกลับก็เต็มไป ด้วยความขั ดเเย้ งที่มากมาย

เพร าะฉะนั้นแล้ว จงเตรียมพร้อม ทั้งกายและใจ ให้ดี