5อาหารควรเลี่ยง ส่งผลอันตร ายต่อชีวิตคุณ

1.แฮมเบอร์เกอร์

จัดเป็นอาหารประเภทที่ “มีความเสี่ยงสูง” เพร าะมีมาตรฐานทางด้านสุขภาพต่ำ

จากการที่มีการทำกันมาขายเป็นอุตสาหกร รม เวล าที่สูญเสียไปในระหว่างรอกระบวนการนำเนื้อมาใช้ปรุง ทำให้มีแบคทีเรียเกิ ดขึ้นได้

2. ฮอทด็อก

• จัดเป็นอาหารประเภทที่ “มีความเสี่ยงสูง” เพร าะมีมาตรฐานทางด้านสุขภาพต่ำ

จากการที่มีการ ทำกันมาขายเป็นอุตสาหกร รมเวล าที่สูญเสียไป

ในระหว่างรอกระบวนการนำเนื้อมาใช้ปรุง ทำให้มีแบคทีเรียเกิ ดขึ้นได้สูง ทำให้จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีมาช่วยกำจัด

3. เฟร้นช์ฟร าย มันฝรั่งทอด

• เป็นอาหารที่มี “ความเป็นพิษสูง”การทอดเฟร้นช์ฟร าย จะทอดกันที่อุณหภูมิสูง

ทำให้มีสารเคมีอะคริลิไมด์ (Acrylimides) ออกมา ซึ่งรู้จักกันดีว่า เป็นสารก่อโรคมะเร็งและทำล ายประสาท

4. ออริโอคุกกี้ คุ๊กกี้ที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศสหรั ฐอเมริกา (ขนาด 6 ชิ้น = ขนาดในการบริโภคต่อครั้ง)

• ที่เด่นชัดมากก็คือ สัดส่วนของน้ำต าลมีอยู่สูงถึง 23 กรัมเลยทีเดียว

• ช็อกโกเล็ตนั้นเป็นสารอาหารร ายการสุดท้าย นั่นหมายความว่า มีช็อคโกเล็ตประกอบอยู่น้อยมาก

5. พิซซ่า

พิซซ่าในเชิงทางการค้ าจะประกอบไปด้วยอาหาร ที่มาจากการตัดแต่งทางพันธุ์กร รม 5 ช นิด

• 1. เนยแท้ (cheese) เพียง 10% เท่านั้นที่ไม่ควรจะเรียกว่าเนยแท้ได้เลย

• 2. แป้งที่ผ่านการปรุงแต่งให้ขาวที่ได้ทำการฟอกสี ทำให้วิต ามินและเกลือแร่ออกไปแล้ว

แต่ได้ทำการเติมเกลือแร่สังเคร าะห์ต ามจำนวนโมเลกุลที่มันเคยมีอยู่เข้าไปใหม่

• 3. ซอสมะเขือเทศ ทำด้วยสารที่คล้ ายมะเขือเทศที่สร้ างย าฆ่ าแมลงของมันขึ้นมาได้เอง ในร่ างกายของท่าน

• 4. แป้งสาลีที่นำมาใช้เป็นแป้งช นิดที่มีการตัดแต่งทางพันธุ์กร รม

• 5. มีน้ำมันฝ้ายประกอบอยู่ด้วย ฝ้ายไม่ได้จัดเป็นพืชพวกอาหาร

มันผ่านการสเปรย์ด้วยย าฆ่ าแมลงที่ชาวไร่ใช้ ในฝ้ายเมล็ดจะเป็นตัวดูดเอาส ารพิ ษต่ างๆเอาไว้ได้มากที่สุด

ข้อมูลwinnews