5ต้นไม้มงคล ปลู กแล้วดี มีเงิ นมีทอง

1.ต้นแก้ว

เป็นไม้มงคลอีกช นิดหนึ่ง ที่นิยมปลู กกันมาก เพร าะดอกแก้ว

มักจะส่งกลิ่นหอมเย็น น่าชื่นใจ “ส่งผลให้มีคนรักดั่งแก้วตาดวงใจ”

ลักษณะของดอกจะมีสีขาว แซมด้วยเกสรสีเขียวและเหลืองให้ความสวยงามในแบบสบ ายตา

2. ต้นโกศล

ต้นไม้มงคล ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่ อว่า คือการสร้ างบุญ

คุณงามความดี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกศล เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก

เนื่องจากสีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วย “เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้ านอีกด้วย”

3. ต้นกวนอิม

เป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพเจ้าของชาวจีน และชาวไทยให้ความเค ารพบูชากันทั่วไป

เชื่ อกันว่าต้นกวนอิมเงิ น กวนอิมทองนั้น เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพร าะคนโบร าณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองช นิดนี้

มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่ อกันว่า “เมื่อปลู กกวนอิมในบ้ านจะเกิ ดเป็นสิริมงคล นำผลให้มีฐานะดี เกิ ดความร่ำร วย”

4. ต้นกระดังงา นิยมปลู กกันด้วยชื่อที่เป็นมงคล คนโบร าณเชื่ อกันว่าการปลู กต้นกระดังงา

“ทำให้คนในบ้ านมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือตา มีเ งินทองล าภยศ”

ควรปลู กต้นกระดังงา ทางทิศตะวันออกของตัวบ้ าน เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล แก่ตัวบ้ านและครอบครัวที่อาศัย

5. ต้นมะยม

เป็นต้นไม้มงคลอีกช นิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลู กกันมาก โดยเฉพาะการปลู กที่หน้าบ้ านด้วยความเ ชื่อที่ว่า

“จะทำให้คนนิยมชมชอบ ไม่มีคนคิดร้ ายหรือเป็นศัตรู”

ซึ่งนอกจากมะยมจะเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทานกันแล้ว

ก็ยังสามารถนำส่วนต่างๆ ของพันธุ์ไม้ช นิดนี้มาทำประโยช น์อื่นๆ ได้อย่ างหล ากหล ายอีกด้วย