รีบเทขาย ทองปรับขึ้นร าค าแล้ว

“ร าค าทองวันนี้” เปิดตลาดเช้าวันพฤหัสบดี 12 พ.ค. ร าค าปรับขึ้น 100 บ าท

สำหรับร าค า “ทองคำแท่ง” ขายออกบ าทละ 30,500 บ าท ส่วนร าค า “ทองรูปพรรณ” ขายออกบ าทละ 31,000 บ าท

ร าค าทองวันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ซื้อขายบ าทละ

ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,400 บ าท ขายออกบ าทละ 30,500 บ าท

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,850.04 บ าท ขายออกบ าทละ 31,000 บ า ท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สมาคมค้ าทองคำร ายงานว่า ร าค าทองไทยวันนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น. ร าค าทองปรับขึ้น 100 บ าท ส่งผลให้

“ทองคำแท่ง” รับซื้อบ าทละ 30,400 ขายออกบ าทละ 30,500 บ าท ส่วน ”

ทองรูปพรรณ” รับซื้อบ าทละ 29,850.04 ขายออกบ าทละ 31,000 บ าท

ส่วน ร าค าทองวันนี้ 2 สลึง 50 สตางค์ ทองคำแท่ง 2 สลึง รับซื้อ 15,200 บ าท

ขายออก 15,250 บ าท ทองรูปพรรณ 2 สลึง รับซื้อ 14,925.02 บ าท ขายออก 15,500 บ าท

ร าค าทองวันนี้ 1 สลึง ทองคำแท่ง 1 สลึง รับซื้อ 7,600 บ าท ขายออก 7,625 บ าท

ทองรูปพรรณ 1 สลึง รับซื้อ 7,462.51 บ าท ขายออก 7,750 บ าท

ร าค าทองวันนี้ 1/2 สลึง ทองคำแท่ง 1/2 สลึง รับซื้อ 3,800 บ าท ขายออก 3,813 บ าท

ทองรูปพรรณ 1/2 สลึง รับซื้อ 3,731.25 บ าท ขายออก 3,875 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ร าค าดังกล่าวยังไม่รวมค่ ากำเหน็จ ร าค าอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้ านทองอีกครั้ง.