10วิธีทำบุญให้ได้อานิสงค์แรง ให้ชีวิตดีขึ้น

๑. ถือศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ศีลเป็นประจำ ข้อปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนา

เพื่อควบคุมความประพฤติ ทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุขเมื่อถือปฏิบัติได้ เป็นการทำบุญกุศลที่จะมีอานิสงส์กุศลแรง

๒. กินเจก็เพื่อลดละชีวิตสัตว์ กินเพื่อเว้นกร รม จิตมีเมตตามีคุณธรรมและมีจิตสำนึกอันดีงามย่อม

ร่ างกายเกิดการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล สามารถขับพิษของเสียต่างๆ

ออกจากร่ างกายได้ ปรับระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหารให้มีเสถียรภาพ

๓. ถวายสังฆทาน เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การถวายสังฆทาน

เป็นการทำบุญที่คนไทยเ ชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมาก

เพร าะสังฆทานเป็นการถวายทานโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใด

อานิสงส์ผลบุญจะช่วยส่งผลให้ผู้ที่ถวายนั้นให้ชีวิตหมดเคร าะห์หมดโศก

๔. ไหว้พระขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถวายดอกไม้ธูปเทียน รวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอม

เสริมความเป็นสิริมงคล ผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามีโช คล าภและความสำเร็จ อุ่นใจ และมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น

๕. ทำบุญให้ทาน “ทาน” แปลว่า การให้ การสละแบ่งปันผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของ

(วัตถุทาน) การไม่ถือโกรธยกโทษให้ (อภั ยทาน) การธรรมะ

การให้ปัญญาเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต (ธรรมทาน) ก็จัดเป็นการให้ทานทั้งสิ้น พุทธศาสนาถือว่า “การให้”

๕. ทำบุญให้ทาน “ทาน” แปลว่า การให้ การสละแบ่งปันผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของ

(วัตถุทาน) การไม่ถือโกรธยกโทษให้ (อภั ยทาน) การธรรมะ

การให้ปัญญาเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต (ธรรมทาน) ก็จัดเป็นการให้ทานทั้งสิ้น พุทธศาสนาถือว่า “การให้”

๗. ถวายน้ำมันตะเกียง เพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียง

ทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปั ญหาและความคิดที่สว่างไสวไม่อับจนหนทาง

๘. ทำบุญโลงศพ ซื้อโลงศพบริจาคศพอนาถาไร้ญาติ

จะได้อานิสงส์แรงยิ่งนักการทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง

สามารถต้านเคร าะห์ภั ยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบ าได้

๙. บริจาคค่ าน้ำ ค่ าไฟ ค่ าเดินทางปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จะช่วยให้ชีวิตร าบรื่น

ความสะดวกสบ าย หมดทุ กข์ หมดโศก ประสบแต่ความโช คดี มีปัญญา

๑๐. การทำบุญร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรั พย์หรือโดยทางอื่นใด

จะได้อานิสงส์ มีเพื่อนที่ดีในชาตินี้ ตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดให ม่จะมีทรั พย์สมบัติมาก

จะเป็นคนร่ำรว ย เป็นเศรษฐีมหาเศร ษฐี มีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก