ร าค าทองลงต่อเนื่อง

ร าค าทอง (19 พ.ค.65) ปรับลงเล็กน้อย 50 บ าท

นักลงทุนกังวลมากขึ้นต่อนโยบ ายคุมเข้มทางการเงิ นที่แข็งกร้ าวมากขึ้นจากธนาค ารกลางสหรั ฐ

ส่งผลให้ดาวน์โจนดิ่งหนักในรอบ 2 ปี

ร าค าทองวันนี้ขยับลง 50 บ าท ขณะที่นักลงทุนกังวลมากขึ้นต่อนโยบ ายคุมเข้มทางการเงินที่แข็งกร้ าวมากขึ้น

หลังเฟดยืนยันจะปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นสูงสุดเท่าที่จำเป็น

สมาคมค้ าทองคำ ร ายงานร าค าทองเปิ ดตล าด

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 29,650.00 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 29,750.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,122.36 บ าท/บ าททองคำ และขายออก 30,250.00 บ าท/บ าททองคำ

ทองคำในประเทศ อิงตลาดสปอต 1,815.00 ดอลล าร์/ออนซ์ และค่ าเงิ นบ าท 34.63 บ าท/ดอลล าร์