ปลู กว่านมงคลเสริมด วงต ามวันเกิ ด เพิ่มความรุ่งเรือง

เกิ ดวันศุกร์ควรปลู กต้นว่านมหาโช ค

ว่านมหาโ ชค เป็นว่านมงคลเสริมดว งร วยของคนที่เกิ ดในวันศุกร์

ว่านช นิดนี้ช่วยเสริมสิริมงคล เสริมโช คดีในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องโช คล าภ

การงาน ความรัก และสุขภาพ เชื่อกันว่าหากปลู กว่านแล้ว ออกดอกผู้ปลู กจะมีชีวิตที่มีความสมบูรณ์พูนสุข

เกิ ดวันจันทร์ควรปลู กว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศเป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์พลับพลึง มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ ายกับหอมหัวใหญ่

ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นส่วนของก้านใบ และตัวใบเท่านั้น ดอกทยอยกันบ านทีละ 4 ดอก จึงนิยมเรียกกันว่า “ว่านสี่ทิศ”

เกิ ดวันเสาร์ควรปลู กว่านเศรษฐีเรือนใน

ว่านเศรษฐีเรือนใน จัดเป็นทั้งว่านเมตตามหานิยม ว่านป้องกันภั ย

ว่านเสริมสิริมงคล และว่านเสริมโช ค เสริมล าภ นิยมปลู กเพื่อความเป็นมงคล

และปลู กเพื่อเป็นไม้ประดับ ทั้งปลู กในกระถางตั้งในอาค าร หรือปลู กลงแปลงจัดสวน

เกิ ดวันอาทิตย์ควรปลู กว่านมหาล าภ

โดยให้ปลู กต้นว่านมหาล าภไว้ตรงหน้าบ้ าน โดยให้ปลู กในวันพระ ขึ้น 6-15 ค่ำ

พร้อมกับการท่องค าถา มหาล าโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะช่วยหนุนให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ

มีโช คล าภเงิ นทอง สิ่งดีๆ สิ่งมงคลต่างๆ เข้ามาในชีวิต

มีเงิ นทองไหลเข้ามาแบบไม่ข าดสายเลย และยังช่วยทำให้เก็บเ งินอยู่อีกด้วย จะมีเงิ นใช้จ่ายแบบไม่ข าดเลย

เกิ ดวันพุธควรปลู กต้นเสน่ห์จันทร์ขาว

ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว จัดเป็นไม้ประดับมงคล ที่มีความโดดเด่นที่ความสวยงามของใบ

ส่วนความเป็นมงคลนั้นจัดให้เป็นว่านมงคล ประเภทว่านเมตตามหานิยม

และว่านเสริมโช คเสริมล าภ ตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้ผู้คนรักใคร่

เกิ ดวันพฤหัสบดีควรปลู กว่านธรณีสาร

ว่านนี้ปลู กได้รอบบ้ านเลย โดยให้ปลู กในวันพระขึ้น 3-15 ค่ำ

พร้อมกับท่องค าถานี้ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโช ค 3 ครั้ง

แล้วจะมีโช คดีโช คล าภต่างๆ เข้ามา และยังเสริมบ ารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น งานดี เงิ นดี ชีวิตมีความสุข

เกิ ดวันอังค ารควรปลู กว่านเศรษฐีเรือนนอก

โดยให้ปลู กว่านเศรษฐีเรือนนอก เอาไว้บริเวณหน้าบ้ าน และให้ปลู กในวันอังค ารหรือวัพนฤหัสบดีขึ้น 4-15 ค่ำ

พร้อมให้ท่องค าถา นะโม พุทธายะ 3 ครั้ง แล้วก็จะช่วยเสริมโช คล าภ มงคล

และยังช่วยเรียกเงิ นทองให้เข้ามา หนุนให้มีฐานะร่ำร วย มีเ งินทองใช้ตลอดไม่มีข าด