การทำบุญที่ถูกวิธีและเ กิดอานิสงส์มาก

1. ทาน

การให้ทาน หรือ ทานมัย คือการสละ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ เงิ นทอง

เพื่อลดความตระหนี่ถี่เหนียว ผลของการให้ทานดังกล่ าวทำให้ผู้ให้เกิ ดความอิ่มเอิบใจ

2. รักษาศีล 5

รักษาศีล หรือ สีลมัย หมายถึง การประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย

ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและคำพูด ไม่กินเหล้ าเมาย า บุญข้อนี้จะทำให้เร ากล ายเป็นคนเยือกเย็น สุขุมด้วย

3. เจริญภาวนา

เจริญภาวนา หรือ ภาวนามัย เป็นการฝึกใจให้สงบ เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

ยกตัวอย่ าง การนั่งสมาธิ วิปัสสนา การสวดมนต์ ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิ ดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ

4. การอ่อนน้อมถ่อมตน

การอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ อปจายนมัย ถือเป็นบุญอย่ างหนึ่ง

เพร าะเป็นการละอัตร าตัวตนซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิ ดความเมตตาต่อกัน

5. การช่วยเหลือสังคม

การช่วยเหลือสังคม หรือ ไวย าวัจจมัย ผลบุญในข้อนี้จะช่วยให้เกิ ดความรักความสามัคคีขึ้น

6. การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเร า

การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเร า หรือ ปัตติทานมัย เป็นการเปิ ดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมทำบุญ

ไม่เหนียวบุญ ผลบุญดังกล่ าวจะช่วยให้เร าเป็นคนใจกว้าง และปร าศจากอคติต่างๆ เพร าะพร้อมเปิ ดใจรับผู้อื่น

7. การอนุโมทนา

การอนุโมทนา หรือ ปัตตานุโมทนามัย คือการยอมรับยินดี รู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่น ไม่คิดอิจฉา