5อาชีพทำแล้วร วย ที่ลงทุนน้อยเเค่ 3000 บ าท

1.ลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

มีเงิน 3,000 บ าทลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนให้ประสบความสำเร็จ

1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิบที่ดีร าค าถูก 2.ศึกษาตล าด/กลุ่มเป้าหมาย/ความต้องการของลู กค้ า 3.หาแหล่งขายสินค้ า

เช่ น หน้าโรงเรียน/มหาวิทย าลัย/หอพัก/โรงงาน/บริษัท 4.เรียนรู้เรื่องการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และน้ำจิ้มให้อร่อย

2.ลงทุนขายแซนวิสใส้ต่างๆ

มีเงิน 3,000 บ าท ลงทุนขายแซนวิสให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิบทั้งขนมปัง

ผัก แฮม เนื้อสัตว์ ไข่ เป็นต้น 2.เรียนรู้การทำแซนวิสที่หล ากหล ายรูปแบบ

3. ศึกษาตล าดและกลุ่มเป้าหมาย 4.หาแหล่งขายแซนวิส เช่ น หน้าโรงเรียน/โรงงาน/บริษัท/ป้ายรถเมล์/ใต้บีทีเอส เป็นต้น

3.ลงทุนข้าวเหนียวหมูปิ้ง

มีเงิน 3,000 บ าทลงทุนขายข้าวเหนียวหมูปิ้งให้ประสบความสำเร็จ

1.หาแหล่งตล าดซื้อวัถุดิบ 2.เรียนรู้สูตรการทำหมูปิ้งที่อร่อย 3.หาอุปกรณ์เตาปิ้งขนาดเล็ก-กล าง

(สามารถผลิตขึ้นมาเองได้) 4.ศึกษาตล าดและความต้องการของลู กค้ า

เทคนิคการขาย : อันดับแรกก่อนจ่ายตล าด คุณต้องคำนวณต้นทุน

โดยห้ามตั้งงบ 3,000 บ าท ห้ามเกิน ห้ามขาด เด็ดขาด ซึ่งค่ าใช้จ่ายหลัก ๆ

4.ลงทุนขายยำวุ้นเส้น

มีเงิน 3,000 บ าทลงทุนขายยำวุ้นเส้นให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งตล าดซื้อสินค้ า

2.เรียนรู้การทำยำให้อร่อย 3.เรียนรู้การทำสูตรน้ำยำ 4.ศึกษาตล าดและความต้องการของลูกค้ า

5.หาแหล่งขายสินค้ า เช่ น หน้าโรงงาน/บริษัท /โรงเรียน/หอพัก เป็นต้น

เทคนิคการขาย : เมื่อคุณเรียนรู้การทำยำในหล ากหล ายเมนูแล้ว ลองนำไปให้เพื่อน ๆ

ชิมว่ารสชาติเป็นอย่ างไร เพื่อให้เพื่อน ๆ คอนเม้นท์ และปรับปรุงให้ดีขึ้น

5.ลงทุนผัดมาม่าขาย

มีเงิน 3,000 บ าท ลงทุนผัดมาม่าขายให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิบ

2.ศึกษาตล าดและความต้องการของลูกค้ า 3.เรียนรู้การทำผัดมาม่าที่อร่อย

4.หาแหล่งขายสินค้ าที่เหมาะสม เช่ น ตล าดนัดตอนเย็น/หน้าโรงงาน/บริษัท เป็นต้น

เทคนิคการขาย : การทำมาม่าผัดคุณสามารถขายได้ในร าค าห่อละ 10-15 บ าท

และถ้าคุณสามารถผัดได้หล ากหล ายเมนู เช่ น เส้นหมี่ขาว หมี่เหลือง เส้นใหญ่ เป็นต้น